Vassdragene i Hedmark friskmeldes

Fylkesmannen i Hedmark og Miljødirektoratet har besluttet å avslutte kalking av forsurede innsjøer i Hedmark.

Etter 30 års statlig kalkingsinnsats for å motvirke effektene av sur nedbør ser det nå ut til at innsjøene i Hedmark kan friskmeldes. Fylkesmannen i Hedmark og Miljødirektoratet har derfor besluttet å avslutte kalking i alle innsjøer i Hedmark fra og med 2014. Innsjøene hvor kalking avsluttes vil bli nøye overvåket i årene fremover, slik at vi kan gjenoppta kalkingen dersom innsjøene skulle bli forsuret igjen.

Menneskeskapt forsuring av vann og vassdrag er et av de største miljøproblemene i Norge, og den faktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i vann og elver. For å bøte på skadene fra sur nedbør kalkes i dag 21 laksevassdrag og omtrent 2.500 innsjøer i Sør-Norge. Hedmark ligger i randsonen av dette forsuringsområdet.

Kalkingsaktiviteten koordineres av Miljødirektoratet. Som følge av internasjonale avtaler om utslippsreduksjoner har det de siste tiårene vært en sterk reduksjon i sur nedbør i Norge. Selv om forsuring fortsatt er et stort miljøproblem fører mindre sur nedbør til at fisk og andre ferskvannsorganismer i noen områder nå kan klare seg godt også uten kalking. I disse områdene kan kalking avsluttes.

Relaterte lenker

seniorrådgiver Hanne Hegseth, seksjon for vassdragstiltak
telefon: 995 87 855

Tema