For dårlig håndtering av farlig avfall

Anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall har for dårlig kontroll med hva de mottar av farlig avfall og hvordan de håndterer det, viser forurensningsmyndighetens tilsyn med 174 virksomheter. Miljødirektoratet varsler strenge reaksjoner.

Kontrollerte 174 anlegg

Miljødirektoratet og Fylkesmannen kontrollerte i fjor høst 174 anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Målet var å kontrollere at anleggene følger kravene i miljøregelverket, og om virksomhetene håndterer farlig avfall forsvarlig.

Mottaksanleggene håndterer ofte store mengder avfall med farlige stoffer. Uhell og dårlig drift kan forurense både grunn, luft og vann.

– Ved våre tidligere kontroller av anlegg for mottak av farlig avfall avdekket vi mange brudd på miljøkravene. Vi har fulgt opp virksomhetene med nye kontroller og har hatt tett oppfølging av bransjen de ti siste årene. Vi er derfor veldig skuffet over de dårlige resultatene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Mange alvorlige brudd

Kontrollører fra Miljødirektoratet og de 18 fylkesmennene sjekket i fjor høst uanmeldt 174 anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. På tre viktige områder er det altfor dårlige resultater:

  • 68 prosent av de kontrollerte virksomhetene hadde for dårlig kontroll med hva de tar imot av farlig avfall.
  • 56 prosent brøt miljøkravene til håndtering og lagring av farlig avfall.
  • 70 prosent fulgte ikke kravene til internkontroll.

- Kontrollørene avdekket alvorlige brudd ved 12 av anleggene. Vi vurderer å anmelde disse lovbruddene til politiet. Vi følger også opp virksomhetene med nye kontroller, forteller miljødirektør Ellen Hambro.

Heldigvis viser resultatene også at det er få brudd når det gjelder viderelevering av det farlige avfallet til lovlig behandling, og det er avdekket få brudd som har ført til ulovlig forurensning eller miljøskade. Det er imidlertid alt for mange brudd i forbindelse med mottak, håndtering og systemer for risikovurdering av avfallet.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen vil nå:

Ha oppfølgende tilsyn for å kontrollere at alle anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall retter brudd på miljøregelverket.

Fortsette med nye tilsyn og aksjoner.

Kreve inn tvangsmulkt dersom bruddene ikke rettes 

Vurdere å trekke tillatelser ved alvorlige overtredelser.

Anmelde virksomheter med alvorlige brudd.

Redegjøre for resultatene, miljøkravene, våre forventinger og reaksjoner overfor bransjen.

Sikrere håndtering av farlig avfall

Forurensningsmyndighetene kontrollerer at mottaksanleggene følger miljøkravene. Målet er at mengden farlig avfall med ukjent disponering reduseres og at alt innsamlet farlig avfall blir forsvarlig håndtert og går til miljømessig forsvarlig behandling.

– Vi har gang på gang påvist flere og mer omfattende brudd på miljøregelverket i farlig avfallsbransjen enn i øvrige bransjer. Vi fortsetter hyppige kontroller og setter inn flere og strengere virkemidler for å få bransjen til å ta dette nok på alvor, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet trakk i fjor høst tillatelsen til to virksomheter som drev behandling av farlig avfall.

Mer avfall til godkjent håndtering

Miljødirektoratet har hatt flere møter med bransjeorganisasjonene hvor vi har redegjort for resultatene fra tilsyn. Vi har her tydeliggjort miljøkravene i regelverket og våre forventninger til videre oppfølging og lukking av bruddene.

– Miljødirektoratet ser positivt på at stadig mer av det farlige avfallet de seinere årene blir levert til godkjent håndtering. Det er også positivt at flere aktører i avfallsbransjen har gjort investeringer for å heve standarden på tekniske anlegg og kompetanse for å følge miljøregelverket, forteller Ellen Hambro.

Vi ser at bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) aktivt jobber for at medlemsbedriftene skal bli bedre. Vi bidrar sammen med dem for å heve kompetansen på miljøarbeidet og øke bevisstheten hos aktørene i avfallsbransjen.

Relaterte lenker

Kontakt:

avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad
tilsyn- og miljødatavdelingen
telefon: 994 40 335

seksjonsleder Einar Knutsen
ndustritilsynseksjonen
telefon: 922 93 345

Tema