Det gjenstår et gap mellom forventede klimagassutslipp og klimamålet på åtte millioner tonn CO2-ekvivalenter. Foto: iStockphoto

Mulig, men krevende å nå klimamålet

Klimagassutslippene i Norge må kuttes kraftig og raskt dersom vi skal nå målet for reduksjon av innenlandske klimagassutslipp i 2020. Siden 2007 er det iverksatt mange klimatiltak som reduserer utslippene, men gapet mellom forventet utslipp og mål for reduksjoner i 2020 er fremdeles stort.

Miljødirektoratet har estimert effekten av klimagassutslippene i 2020 for allerede iverksatte klimatiltak og virkemidler, og vurdert avstand mellom dagens utslippsforventning og det nasjonale målet.

Vi har også sett på mulige tiltak som kan iverksettes raskt for å tette dette gapet. Gjennomgangen er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Mye er gjort

I klimaforliket fra 2007 ble et flertall av partiene på Stortinget enige om å redusere Norges klimagassutslipp med 30 prosent i forhold til 1990, hvor om lag to tredeler skal tas i Norge.

Siden 2007 er det iverksatt en rekke klimatiltak og virkemidler som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Vår beregninger viser at disse vil redusere utslippene med mellom 5,3 og 6,1 millioner tonn i 2020.

Tiltakene med størst effekt på klimagassutslippene har vært omlegging av bilavgiften, nye EU-standarder på personbiler, reduksjon av oljeforbruk i bygninger og industri, samt teknologitiltak i gjødselproduksjon.

Men stort gap gjenstår

Men dette er ikke tilstrekkelig.

Gjennomgang av forventet utvikling av utslipp og effekt av iverksatte tiltak viser at det vil være et gap på åtte millioner tonn utslipp av klimagasser i 2020. Dette må unngås dersom vi skal nå målet om reduserte innenlandske utslippsreduksjoner innen 2020.

− Teknisk sett er det mulig å nå det nasjonale målet om reduksjon i klimagassutslippene innen 2020, men det blir krevende, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Mulig å fylle gapet

Miljødirektoratet har gått gjennom sektor for sektor og vurdert en rekke mulige klimatiltak som kan iverksettes fram mot 2020.

Til sammen vil tiltakene i de ulike sektorene kunne bidra til å redusere klimagassutslippene med mellom 4,9-8,4 millioner tonn i 2020. Viktige tiltak vil være økt overgang til mer drivstoffgjerrige biler og til el- og hybridbiler. I tillegg må veksten i persontransport i storbyene tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Også økt bruk av biodrivstoff framfor fossile drivstoff vil kunne bidra betydelig.

Vi har lagt til grunn at minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og -lagring realiseres i Norge innen 2020 og at nye utbygginger offshore får kraft fra land. Erstatning av olje som varmekilde i bygg med fjernvarme og fornybar energi, vil også bidra til å tette gapet.

Av samlet potensial på 4,9 -8,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ligger flere millioner tonn allerede på "tegnebrettet" som mål og føringer nedfelt i klimamelding, klimaforlik med mer. Vi har kvantifisert dette til å utgjøre 3,7–6,3 millioner tonn.

− For å utløse hele det samlede potensialet for reduksjoner i klimagassutslipp, er det behov for flere og sterkere virkemidler, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Tiltak på lengre sikt

Eksempler på tiltak

Utbygging av infrastruktur for jernbane for å øke kapasiteten for både person- og godstransport-

Tilrettelegging for mer sykkel og gange.

Tiltak for å øke opptak av karbon i skog.

Tiltak som bidrar til omstrukturering.

Utvikling av lavutslippsteknologier, blant annet i industrien.

Behovet for å utvikle en ny klimapolitikk mot 2020, må ses i sammenheng med målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

− Noen tiltak vil ha liten effekt på klimagassutslippene fram til 2020, men bør prioriteres likevel fordi de vil være viktige på lengre sikt, mener Ellen Hambro.

Det er viktig å tenke både på kort og lang sikt.

– Vi må redusere klimagassutslippene fram mot 2020 og samtidig starte den langsiktige omstillingen mot et lavutslippssamfunn, forteller Ellen Hambro.

I Norge slipper vi i gjennomsnitt ut ti tonn klimagasser per person. Innen 2050 må utslippene globalt trolig ned til gjennomsnittlig to tonn per person.

Relaterte lenker

Kontakt:

Tema