Den felte mårhundtispa er sendt Veterinærinstituttet i Tromsø som foretar nærmere undersøkelse. Foto: Petter Kaald, SNO

Mårhund felt i Finnmark

Et eksemplar av den fremmede skadegjørende arten mårhund ble søndag avlivet i Porsanger kommune i Finnmark.

En mårhund kom søndag i kontakt med hunder i en hundegård i Børselv i Porsanger og ble avlivet av hundeeieren.  Sist gang en mårhund ble avlivet i Finnmark var i Kautokeino i 2010, også den gang som følge av kontakt med hunder i hundegård. Funnet i Børselv er det nordligste funnet av denne arten i Norge og trolig også i global sammenheng. Det felte dyret var ei tispe som veide 6 kg.  Dyret er sendt Veterinærinstituttet i Tromsø som foretar nærmere undersøkelse, blant annet for å avdekke alder og reproduktiv status.

– Mårhunden er en fremmed art for norsk fauna, og er svært uønsket blant annet fordi den kan gjøre stor skade på fugl, amfibier og krypdyr og som mulig bærer og spreder av parasitter og sykdommer, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Det er siden 1983 påvist til sammen 12 spredte tilfeller av mårhund i Norge, alle nord for Trondheimsfjorden. I tillegg kommer 5 individer som ble ulovlig importert og avlivet på Agder.

Ble satt ut i Russland

Mer enn 9000 individer av mårhund ble satt ut i Russland i perioden 1929-1955, og har senere spredt seg naturlig vestover. Hvert år felles et betydelig antall mårhunder i Finland. I både Norge og Sverige legges det ned en betydelig innsats for å avdekke forekomst av mårhund i landet. Norge bidrar også med midler for å opprettholde en økt beredskap og fangst av mårhund i områdene rundt Bottenviken i Sverige og Finland.

– Det er viktig å minimalisere risikoen for videre spredning av mårhund nordover og vestover inn i Norge.  Fellingen i Børselv viser at behovet er tilstede for å opprettholde aktiviteten på dette området, sier Svarte.

Også i flere europeiske land er det fokus på å begrense spredningen av mårhund, ikke minst i Danmark og Nederland som har en økende mengde observasjoner.

Stort miljøproblem

Fremmede arter er et av våre største miljøproblem. En del arter som introduseres til steder der de ikke forekommer naturlig medfører svært negative effekter på naturmangfoldet. De kan for eksempel opptre som konkurrenter til, eller predatorer på stedegne organismer, eller være sykdomsspredere.

Relaterte lenker

Kontakt:

Seniorrådgiver Erik Lund, viltseksjonen
Telefon: 920 89 834

Tema