Forslag om harmonisert klassifisering for fire nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 10. november 2014.

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper. Det gir brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Relaterte lenker

Tema