Kausmofjæra i Trondheimsfjorden er rasteplass for mange fugler og et av de nye områdene med Ramsar-status. Foto: Gunnar Kjærstad, Miljødirektoratet.

Internasjonal anerkjennelse til våtmarksområder i Trondheimsfjorden

Ni vernede våtmarksområder i Trondheimsfjorden har fått status som Ramsar-område. Disse vil nå inngå som en del av Ramsar-området Trondheimsfjorden våtmarkssystem. Områdene har svært stor betydning for trekkende fugl.

- Den nye Ramsar-statusen er en internasjonal anerkjennelse av våtmarkene, men det gir oss også en forpliktelse til å ta vare på områdene framover, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Viktig våtmark

Trondheimsfjorden våtmarkssystem er et spesielt viktig område for gjess, ender og vadefugl på trekk.  Områdene benyttes også av overvintrende fugl.

De ni nye delområdene består i hovedsak av elvedelta og mudderflater. I tillegg til fugler er områdene viktige for planter, sopp og edderkopper. Flere av artene er vurdert som truet i norsk rødliste for arter.

I områdene finner vi også truete naturtyper.

Brukes som rasteplass

Ærfugl kan også opptre i stort antall i flere av områdene og særlig i delområdet Vinnan og Velvangen kan antallet ærfugl være stort om våren.

Alle områdene er fra før vernet etter naturmangfoldloven, og det er vedtatt verneforskrifter som skal ivareta naturverdiene på lang sikt. Områdene vil bli prioritert i forhold til skjøtsel og ved utarbeidelse av forvaltningsplaner.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Fossum
naturarvseksjonen
telefon: 918 14 201

Tema