Nettstedet www.miljøkommune.no er et nyttig verktøy i kommunenes klima- og energiplanlegging.

Kommunene godt i gang med klima- og energiplanlegging

De aller fleste kommuner og fylker lager klima- og energiplaner i tråd med regelverket. Men svært mange av dem etterlyser bedre verktøy for å kvantifisere og måle om tiltakene de iverksetter faktisk bidrar til å redusere klimagassutslipp og/eller redusere energiforbruk.

Fra plan til handling

Vista Analyse AS lister opp tre suksesskriterier for at kommunene og fylkene skal gå fra klima- og energiplaner til handling.

Forankring hos de folkevalgte helt i starten av planprosessen, og engasjement i administrasjonen

Faglig nettverk og møteplasser internt i kommunen eller eksternt i regi av stat/fylkesmann.

Samarbeid med kommunens energiverk for å utarbeide konkrete energitiltak. I tillegg gir et slikt samarbeid kommunen tilgang på kompetanse.

Rapporten fra Vista Analyse er basert på gjennom gang av 180 klima- og energiplaner, samt nettbaserte spørreundersøkelser i alle kommuner og fylkeskommuner (svarprosent 55,6) og dybdeintervjuer.

Det viser en rapport Vista Analyse AS har gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Kommunene er viktige

Det er norsk klimapolitikk at Norge skal bli et lavutslippssamfunn mot midten av dette århundret. Det forutsetter kraftige reduksjoner i klimagassutslipp og sparing og omlegging av energi, i alle sektorer.

Kommunene spiller en viktig rolle og kan være en pådriver i denne omstillingen.

Klimasmart planlegging

Det er i hovedsak kommunene som planlegger hvordan arealene i den enkelte kommune skal brukes og dermed legger rammene for transportaktiviteten.

Ved å bestemme hvor vi skal bo og jobbe, hvor vi skal ha barnehager og skoler, legges de fysiske rammene for framtidens samfunn.

- Klimasmart og framtidsrettet arealplanlegging i kommunene er helt nødvendig for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kommunene må legge til rette for økt kollektivtransport, mer sykkel og gange, og grønne boområder.

Stille krav

Kommunen er myndighet, eier og innkjøper, og leverer en rekke tjenester til innbyggerne. Gjennom sine mange ulike roller har kommunene muligheter til å stille krav om klima- og energismarte løsninger.

- Både fylkeskommuner og kommuner kan være med på å påvirke utviklingen i riktig retning. Kommunene kan for eksempel stille krav til drivstoff for egne små og større kjøretøy. Fylkeskommunen kan stille krav til drivstoff på busser. Begge har stor innkjøpsmakt og kan sikre at det dannes lokale markeder for klimavennlige produkter, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fremdeles mangler

Rapporten fra Vista Analyse viser at kommunene og fylkene er godt i gang med planer for hvordan de kan redusere klimagassutslipp og redusere forbruk av energi.

Men kartleggingen viser også at det er et forbedringspotensial når det gjelder å beregne effekten av tiltak, vurdere kostnader for ulike tiltak, fastsette tidsplaner for iverksettelse, og dessuten følge opp og gjennomføre tiltakene i kommuner og fylker.

Kartlegger erfaringer og utfordringer

Kommunene har mange virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, redusere bruk av energi og legge om til mer fornybar energiforsyning. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes klima- og energiplaner som er forankret i statlig planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging.

Rapporten fra Vista Analyse kartlegger erfaringer og utfordringer kommuner og fylkeskommuner har med statlig planretningslinje.

- Vi ønsket å samle kommunenes erfaringer på godt og vondt. Når vi vet hvor skoen trykker, kan vi bidra mer til og legge bedre til rette for at kommunene kan bli enda bedre på klima- og energiplanlegging, sier Ellen Hambro.

Ønsker seg bedre verktøy

Kommunene etterlyser bedre verktøy i arbeidet med klima- og energiplanene. De mener det er behov for styrket kompetanse lokalt, og de etterspør samordnet veiledning fra aktuelle offentlige instanser.

Spesielt sliter de små kommunene med utarbeidelsen av klima- og energiplaner og gjennomføringen av dem. 

Miljødirektoratet vil, i samarbeid med andre aktører, videreutvikle dagens veiledere for klima- og energiarbeid i kommunene.

Det er også viktig å legge enda bedre til rette for samarbeid og nettverksbygging mellom kommuner og ansatte i ulike kommuner.

- Gode møteplasser der utfordringer og løsninger kan finne hverandre, vil kunne bidra til enda bedre klima- og energiarbeid i kommunene, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Siri Sorteberg
seksjon for transport og bymiljø
telefon: 952 73 083 e-post: siri.sorteberg@miljodir.no

overingeniør Henrik Gade
seksjon for transport og bymiljø
telefon:415 02 072
e-post: henrik.gade@miljodir.no

Tema