Stoffer som kan bli strengere regulert i EU

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har laget en oversikt som på et tidlig stadium gir informasjon om planlagt arbeid med regulering av stoffer. ECHA kan også invitere berørte parter til å sende inn informasjon om stoffer som myndighetene jobber med.

Kjemikaliebyrået ECHA offentliggjør nå oversikter over virkemiddelanalyser for stoffer der det jobbes med reguleringsforslag. Informasjonen legges i ECHAs Public Activities Coordination Tool (PACT). Virkemiddelanalysene (Risk Management Option Analysis, RMOA) er en uformell vurdering av eventuell framtidig regulering av stoffene.

Offentliggjøringen sikrer at informasjon om slike planer er tilgjengelig på et tidlig stadium. Informasjon om mer konkrete planer om reguleringsforslag publiseres senere i ECHAs register over planlagte reguleringsforslag, Registry of Intentions (RoI).

ECHA ber om informasjon i forbindelse med utarbeidelse av forslag om forbud under kjemikaliereglverket REACH mot siloksanene D4 og D5 i personlige pleieprodukter som kan vaskes av huden. Konsultasjonen er relatert til stoffenes miljøskadelige effekter, såkalte PBT/vPvB-egenskaper (tungt nedbrytbare stoffer som hoper seg opp i dyr eller næringskjeder og gir alvorlige giftvirkninger). Det skal avgjøres om D4 og D5 fyller kriteriene for PBT/vPvB-stoffer i REACH før forslaget om forbud behandles i ECHAs komiteer for risikovurdering og sosioøkonomisk analyse.

En del norske overvåkningsdata fra Mjøsa, Randsfjorden, Oslofjorden og Arktis er allerede inkludert i vurderingene. Dette er en mulighet for alle som kan bli berørt av et framtidig forbud eller som har relevant informasjon til å sende innspill i en forberedende fase. En offentlig høring av forslaget til regulering gjennomføres siden. Siste frist for å sende kommentarer til ECHA er 29. november 2014.

Tema