Oslo er en av byene med for mye luftforurensning. Foto: Tore Høyland Miljødirektoratet.

Veileder til tiltaksutredninger om lokal luftkvalitet

Kommunene skal ha utredet tiltak og planer som skal iverksettes dersom den lokale luftforurensning blir for høy. Miljødirektoratets nye veileder hjelper kommunene med å lage slike tiltaksutredninger.

ESA åpnet sak mot Norge

Tidligere i år åpnet EFTAs overvåkningsorgan ESA sak mot Norge for brudd på EUs direktiv om lokal luftkvalitet.

ESA peker på at tiltaksutredningene i de norske kommunene ikke tilfredsstiller kravene til utredning verken i det norske regelverket eller i EUs luftkvalitetsdirektiv.

I tillegg peker ESA på at enkelte kommuner ikke har utarbeidet en tiltaksutredning.

Flere byer og tettsteder i Norge har så høy luftforurensning at det påfører folk helseproblemer. Flere byer bryter nasjonale krav og EUs grenseverdier for lokal luftkvalitet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer luftforurensning globalt til å være en av de viktigste risikofaktorene med hensyn til for tidlig død og uønskede helseeffekter.

Bryter grensene

Norge overholder i dag ikke det nasjonale målet om å redusere lokale luftforurensning, slik at helsa vår ikke skades.

Kommunen er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. De skal lage en tiltaksutredning når grenseverdier eller målsettingsverdier i forurensningsforskriften er overskredet - eller dersom det er fare for at disse verdiene vil overskrides.

Veileder til hjelp

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder som gjør det enklere for kommunen å utarbeide tiltaksutredninger. Veilederen er et forslag til hvordan kommunen kan organisere dette arbeidet, og til hvordan tiltaksutredningene skal utformes.

Tiltaksutredningen skal inneholde tre deler:

  • Kartlegging
  • Handlingsplan
  • Plan for håndtering av episoder med høy luftforurensing

Kartleggingen skal gjøre rede for forurensningssituasjonen. Den skal inneholde en utredning av mulige tiltak for å redusere nivået av luftforurensning.

Må vedta handlingsplan

Resultatene fra kartleggingen danner utgangspunktet for handlingsplanen. Den inneholder en konkret liste med tiltak som skal gjennomføres. Handlingsplanen skal være vedtatt politisk.

I tillegg skal tiltaksutredningen inneholde en oversikt over hvilke aktører som har ansvar for å håndtere episoder med høy luftforurensning. Miljødirektoratet anbefaler også at kommunen utarbeider en plan med hvilke strakstiltak som skal iverksettes for å redusere nivået av luftforurensning under slike episoder.

Kravene til innholdet i en tiltaksutredning følger av vedlegg 5 med krav om innhold i tiltaksutredninger i forurensningsforskriften.

Relaterte lenker

Kontakt:

seksjonsleder Siri Sorteberg
seksjon for transport og bymiljø
telefon: 952 73 083

seniorrådgiver Borghild Rime Bay
seksjon for transport og bymiljø
telefon: 415 18 841

Tema