En milepæl for bevaring av villaksen

Mattilsynet har i dag friskmeldt elvene i Steinkjer-regionen etter at de har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i mer enn 30 år. Friskmeldingen er et viktig steg for å sikre villaksen og samfunnsøkonomiske verdier i milliardklassen.

Status for smitte

Infiserte vassdrag (9):

 • Skibotnelva og Signdalselva i Troms
 • Driva, Litledalselva, Usma og Batnfjordselva i Møre og Romsdal.
 • Liereleva, Drammenselva og Sandeleva i Drammensregionen.

Friskmeldte vassdrag (17):

 • Lakselva og Beiarelva i Nordland. 
 • Steinkjervassdraget, Figga og Lundelva i Nord-Trøndelag 
 • Fættenelva og Langsteinselva i Sør-Trøndelag.
 • Bævra, Storelva, Valldalselva, Tafjordelva, Norddalselva, Eidsdalaelva, Korsbrekkelva, Aureleva og Vikelva i Møre og Romsdal.
 • Vikja i Sogn og Fjordane.

Behandlede vassdrag – overvåking før friskmelding (17):

 • Hestdalselva, Halsanelva, Drevja, Fusta, Vefsna, Hundåla, Dagsvikelva,  Nylandselva, Leirelva og Ranelva i Vefsnregionen Nordland.
 • Rauma, Skorga, Innfjordelva, Hensvassdraget, Måna og Breidvikelva i Møre og Romsdal.
 • Lærdalselva i Sogn og Fjordane.

Uavklart* (6):

 • Ranaelva, Slettenelva, Bjerka, Røssåga, Bardalselva og Sannaelva i Nordland

*Parasitten ble gjenfunnet i august i år i Ranaelva etter friskmelding i 2009. Vi avventer Mattilsynets kartlegging av situasjonen.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble introdusert til elvene i Steinkjer-regionen i 1980. Etter dette gikk bestandene tapt i naturen, men ble bevart i genbank i regi av Miljødirektoratet. I dag kom beskjeden om at utryddelsesaksjonen i 2008 og 2009 var en suksess. Etter fem års karantene uten at parasitten er gjenfunnet vedtok Mattilsynet å friskmelde vassdragene.

– Det er svært gledelig at vår kamp mot gyroen i Steinkjer-vassdragene er kronet med suksess. På tross av enkelte tilbakeslag viser dette at vi stadig kommer nærmere målet om å fjerne parasitten fra Norge, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Stor spredningsrisiko

Miljødirektoratet er nasjonalt ansvarlig for bekjempelse av G. salaris, bevaring av de berørte fiskebestandene og reetablering etter behandling.  Direktoratet har også det sentrale ansvaret for lakseforvaltning i Norge.

– Liggende innerst i fjorden har Steinkjerelva vært en potensiell smittekilde for alle de rundt 40 lakseførende elvene i Trondheimsfjorden. En større spredning i fjorden ville fått store negative samfunnsøkonomiske konsekvenser og nærmest umuliggjort arbeidet med å fjerne parasitten fra norske vassdrag, sier Hambro.

I en rapport fra år 2000 anslåes at en utryddelse av parasitten i Steinkjervassdraget vil bidra til å beskytte verdier i størrelsesorden 500 - 1500 millioner kroner. Det potensielle tapet skyldes i første rekke det tapte laksefisket i de infiserte elvene, tapt sjøfiske i fjordområdene utenfor, samt bortfall av økonomiske ringvirkninger av laksefisket i elv og sjø.

I en situasjon hvor innsiget av villaks til norske fjorder er halvert siden 1980 ville en større spredning i Trondheimsfjorden være katastrofal for laksen i Norge.

Bestanden reetableres

Etter behandlingen var avsluttet i 2009 har det gjennom de siste fire årene blitt utført et betydelig arbeid med gjenoppbyggingen av fiskebestandene fra genbank, som allerede fra neste år av kan gi grunnlag for et fiske. 

Relaterte lenker

Kontakt

Seksjonssjef Raoul Bierach, fiskeseksjonen
Telefon: 922 43 418

Seniorrådgiver Jarle Steinkjer, fiskeseksjonen
Telefon: 934 54 195

Tema