Høring om nye unntak fra regulering av farlige stoffer i EE-produkter

EU vurderer forslag om nye unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill på unntakene som skal vurderes.

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (kapittel 2 A i produktforskriften). Det er anledning til å søke om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrensede. Unntakene er gjengitt i vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A. Eventuelle nye unntak, må inkluderes i EØS-avtalen før de gjennomføres i den norske forskriften.

RoHS-direktivet i EU regulerer farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Regelverket åpner for å søke om unntak, og EU har mottatt seks nye søknader. Det tyske Øko-instituttet jobber på oppdrag fra EU-kommisjonen med å vurdere søknadene.  Forslag om unntak er nå sendt ut på en første høringsrunde for å få inn kommentarer. Det søkes om fornyelse av noen av de eksisterende unntakene for bly og kadmium. Videre søkes det om nye unntak for bruk av henholdsvis bly og kadmium for spesifiserte bruksområder som faller inn under kategori 8 (medisinsk utstyr) og kategori 9 (overvåkings- og kontrollinstrumenter).

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for unntakene, om det finnes alternativer og formulering av unntakene. Miljødirektoratet ber derfor alle som sitter med relevant informasjon om å sende inn sine synspunkter. Det er laget et spørreskjema for hver søknad med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar på.

Berøres norsk industri?

Miljødirektoratet ønsker at det i spørreskjemaet også legges inn informasjon om unntakene berører norsk industri, og i tilfelle i hvilken grad.

Kommentarer sendes direkte til Øko-instituttet innen 19.juni 2015, men vi ber om at kopi sendes til Miljødirektoratet. 

Søknaden med underliggende dokumenter finnes her.

Kontakt

Spørsmål og innspill kan rettes til:

Sjefingeniør Pia Linda Sørensen,
produktseksjonen, Miljødirektoratet
telefon: 915 15 687

Sjefingeniør Ann Kristin Larsen,
seksjon for kjemikalieregulering, Miljødirektoratet
telefon: 402 03 912

Øko-instituttet

Tema