Klima- og miljøminister Tine Sundtoft plantet søndag det første treet i Byhalla i Steinkjer. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Det første treet er plantet

Søndag gikk startskuddet for pilotprosjektet om planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Nord-Trøndelag er ett av tre fylker som deltar i det treårige prosjektet med skogplanting.

- Formålet med pilotprosjektet er å høste erfaringer med blant annet klimaeffekten av skogplanting, med miljøkriteriene som er satt og med selve gjennomføringen av prosjektet før ordningen eventuelt oppskaleres, sier avdelingsdirektør Audun Rosland i Miljødirektoratet. 

Tett oppfølging av pilotprosjektet

Vi har, i tett samråd med Landbruksdirektoratet, ansvar for å implementere, følge opp og evaluere pilotprosjektet. Miljødirektoratet har opprettet en egen nettside der all informasjon og framdrift om prosjektet er samlet.


Veileder for planting av skog

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet utarbeider en veileder for pilotfasen til bruk for fylkesmannen i forbindelse med gjennomføringen av planting av skog på nye arealer som klimatiltak.

Veilederen sammenstiller kriterier som skal benyttes, og gir en ytterligere konkretisering av noen tilleggskriterier for å sikre at de blir implementert på en enhetlig måte.

Relaterte lenker

Kontakt

avdelingsdirektør Audun Rosland 
klimaavdelingen
telefon: 957 02 184

Tema