Minimum 126 dverggjess er registrert på Valdakmyra i Finnmark i august. Det er en kraftig opptur for den kritisk truete arten. Foto: Birdlife Norge

Historisk vekst for dverggåsa

Dverggåsa går mot et historisk godt år. Foreløpige resultater fra høsttellingen i Finnmark viser at minimum 126 fugler er på plass, av det som er en av Norges mest truete fuglearter.

Historisk var dverggåsa spredt over store deler av Norge, Sverige og Finland, men fra forrige århundre bidro massiv jakt til at den tallrike bestanden ble kraftig redusert. Den var på minst 10 000 fugler, og frem mot 1970-tallet var det kun restbestander på noen titalls individer igjen i de tre nordligste fylkene i Norge. På grunn av sin kritiske bestandsstatus er arten definert som en av få prioriterte arter. 

I fjor var det mindre enn 40 dverggjess på rasteplassen de har ved Valdakmyra i Finnmark, og totalt ble det født 11 unger. Da årets telling startet i midten av august var det unormalt mye fugl i området, og nå som hovedtyngden av dverggjessene har ankommet er det talt minimum 126 individer. Mer enn 70 unger, fordelt på 22 kull, er ungfugler som går sammen med foreldrene sine. 

Vellykket hekking

– Hekkingen har vært særdeles vellykket, med tanke på at det i vår ble talt 27 par som ankom rasteområdet. Tallene er historisk gode, siden det ser ut til at årets høstovervåking resulterer i det høyeste antall registrerte fugler siden tellingene startet i 1987, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro. 

Til nå er 1995 det beste året, da det ble registrert 128 fugler på høsten. Alt tyder på at denne rekorden brytes i år. Bestanden av dverggås følges gjennom en internasjonal handlingsplan. Aktiviteter som påvirker den kritisk truete arten følges helt fra hekkeområdet i Norge, langs trekkrutene og i overvintringsområdene i Hellas.


Viktig for overlevelsen

At det nå er født så mange unger gjør at flere overlever turen langs trekkruta ned til Hellas. Dverggåsa har ett komplisert trekk. De parene som mislykkes under hekkesesongen i Finnmark har ikke lenger noen grunn til å bli værende og velger derfor en lengre, østlig trekkrute. Den største trusselen mot dverggåsa ligger i områder langs denne ruta, der jakt, både utilsiktet og bevisst, utgjør en reell fare.

For at dverggåsa skal ta den trygge trekkruta på høsten, er det helt avgjørende at den sikres i hekkeområdene. Årets vellykkede hekkesesong fører til at flere dverggjess velger den tryggere, vestlige trekkruta på ferden videre mot vinterområdene. Om få dager tar flokken veien sørover via en del østeuropeiske land, der arten er fredet og de er opptatt av å bevare den.

– Årets oppsving i bestanden vil øke overlevelsen på sikt, og om ett par år vil disse ungfuglene være kjønnsmodne og igjen bli med for å forsterke bestanden. Derfor er slike år der mange unger kommer på vingene særdeles viktig for overlevelsen til også voksne individer, sier Hambro.

Feller rødrev for dverggåsa

På norsk jord er felling av rødrev i hekkeområdet det viktigste tiltaket for å ta vare på dverggåsa. I 2008 bestemte daværende Direktoratet for naturforvaltning – nå Miljødirektoratet – at man skulle sette i gang med dette, og siden har uttaket av rødrev vært intensivt i forkant av hekkesesongen. 

– Det har vært en forsiktig oppgang i bestanden på våren de siste årene. Hekkesuksessen kan påvirkes av mangt, men vi antar at uttaket av rødrev har hatt positiv effekt. Det sikrer at både flere voksne fugler og ungfugler overlever i hekkeområdet, og dermed vil et gradvis større antall returnere til områdene sine i Finnmark, sier miljødirektøren. 

Følges opp av ornitologer

Gjennom Miljødirektoratet har Norsk Ornitologisk Forening ansvaret for å overvåke dverggås. De har den faglige spisskompetansen direktoratet er avhengig av for både å følge endringer i bestanden, kartlegge bestanden i felt og ellers gi råd om å iverksette tiltak både i Norge og internasjonalt. 

– Nå er det bare å håpe på at overlevelsen langs trekkruta og i vinterområdene blir god. I disse dager er myndigheter, forvaltere og dverggåsvenner i hele Europa glade over den gode nyheten fra nord, sier Ellen Hambro.

 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Jo Anders Auran
viltseksjonen
telefon: 988 02 988

Tema