Alle farlige kjemikalier, inkludert bekjempningsmidler og biocider, skal være tydelig merket med faresymbol. I tillegg skal de ha fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Her er de nye merkene som trådte i kraft fra 1. juni 2015.

Én av tre produkter med farlige stoffer for dårlig merket

For mange produkter med farlige stoffer er for dårlig merket. Det viser Miljødirektoratets kontroller av produkter i en rekke butikker i bransjer som sport, mat, byggevarer og elektronikk.

Feil som Miljødirektoratet avdekket

Fareinformasjonen på etiketten var mangelfull eller feil: 30 produkter

Etiketten manglet informasjon om innholdsstoffer i produktet: 22 produkter

Etiketten var ikke skrevet på norsk: 15 produkter

Etiketten manglet informasjon om leverandør: 13 produkter

Miljødirektoratets kontroller viser at én av tre produkter med farlige stoffer ikke oppfyller kravene i det nye regelverket for merking. 

Skal merkes

Farlige kjemikalier som vaskemidler, lim og maling som selges i Norge, skal merkes med faremerker på norsk.

- Produktene kan være farlig for mennesker og miljø. Det er derfor viktig at produktene brukes og behandles riktig. Informasjon om farer og bruk står på emballasjen, sier seksjonsleder Ragnhild Orvik i Miljødirektoratet.

Spesielle krav om barnesikret lukning

For enkelte farlige kjemikalier som selges til forbrukere, gjelder i tillegg spesielle krav om barnesikret lukning. Dette kravet gjelder for produkter som for eksempel er giftige, etsende eller som er farlige å svelge.

Barnesikker lukning skal sikre at barn ikke får tak i innholdet og for eksempel drikker eller søler innholdet på huden.

Oppfyller ikke regelverket

Miljødirektoratets kontroll avdekket at 150 av de 500 kontrollerte produktene ikke oppfylte kravene i det nye regelverket for merking. For noen var det feil eller mangler ved faremerkingen, og det manglet informasjon om hvilke stoffer produktene inneholder.

- Innføringen av de nye reglene har gått ganske bra. Men vi er ikke fornøyd med at vi finner feil ved én av tre kontrollerte produkter. Vi følger derfor opp med nye kontroller når overgangstiden er over, sier Ragnhild Orvik i Miljødirektoratet.

Nytt regelverk fra 2017

De nye reglene for CLP-merking, (klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier) trådte i kraft 1. juni i år i hele EU-/EØS-området. I en overgangsperiode fram til 2017 kan enkelte produkter være merket med reglene i den gamle merkeordningen. 

Ansvaret for at produktene som selges på det norske markedet er riktig merket, ligger hos importørene.

- Miljødirektoratet gjennomfører årlig kontroller med farlige kjemikalier som selges på det norske markedet.  Der hvor vi finner mangelfull eller feil merking, følger vi dette opp overfor importørene, sier Ragnhild Orvik. 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Ragnhild Orvik
seksjon for produkttilsyn
telefon: 970 91 035

Tema