Fugleturisme på Varangerhalvøya i Finnmark. Foto: Gunnar Kjærstad.

Naturopplevelser gir verdiskaping

30 nye bedrifter ble etablert og 100 andre økte omsetningen, gjennom programmet «Naturarven som verdiskaper». Evalueringen viser at vernet natur er en ressurs for mange lokalsamfunn.

Naturarven som verdiskaper

Miljødirektoratet har hatt ansvaret for prosjektledelsen i programperioden 2009-2013.

Totalt er det bevilget 110 millioner kroner til arbeidet fra Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det ble stilt krav om 50 prosent egenfinansiering fra aktørene som deltok. Viktige øvrige finansieringskilder har vært kommuner, fylkeskommuner og Innovasjon Norge.

Miljødirektoratet kunngjør mye midler til nye prosjekter nå i januar.

 

15 pilotprosjekter ble satt i gang i prosjektet, som Miljødirektoratet hadde ansvaret for i perioden 2009-2013. I alt var 653 bedrifter involvert i programmet. Formål var å jobbe for at naturarven skal skape verdier.

Banebrytende prosjekt

Evalueringsrapporten fra Telemarksforskning viser svært gode resultater. Prosjektene har skapt flere nyetableringer, økt omsetningen og gitt mange flere besøkende.

- Satsingen har vært et banebrytende prosjekt i norsk naturforvaltning.Naturen er den største attraksjonen for reiselivsnæringen i Norge. Dette viser hvordan natur og naturopplevelser også kan skape verdier for næringslivet lokalt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Bruker naturverdier aktivt

Formålet med «Naturarven som verdiskaper» var å tilrettelegge slik at naturverdier kan brukes aktivt og bidra til samfunns- og næringsutvikling, som er bærekraftig over tid.

Prosjektene viser hvordan bruk av naturen samtidig gjør at vi tar bedre vare på den. De fremmer næringsutvikling, sammen med sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping.

- De vernede naturområdene våre er ikke museumsnatur som ikke kan brukes i næringssammenheng. En god forvaltning av naturverdiene legger grunnlaget for økt verdiskaping, forteller miljødirektør Ellen Hambro.

De 15 prosjektene

Villreinen som verdiskaper

Fugleturisme i Øst- og Midt-Finnmark

Sykkelturisme i Saltdal

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord-Trøndelag

Vidda Vinn- innfallsporten til Hardangervidda

Økosystem Dokkadelta

Fra fjord til fonn- Folgefonna

Verdiskaping skjer i møtet- Næreøyfjorden

Sørnorsk kystnatur, i Sørvestlandet

Fugleturisme Varangerhalvøya

Norges nasjonalparklandsbyer

Kystarven i Vestlandskommuner

Område- og trafikkutvikling rundt Dovrefjell

Mellom fjell, fjord og folk- Luster kommune

Skatter for fremtiden – naturressursenes betydning i mat- og kulturhistorien

Verdiskaping

Evalueringen av programmet viser at de prosjektene som bygger videre på tidligere satsinger, har gitt størst økonomisk verdiskaping. Det femårige programmet har omfattet flere hundre tiltak.

Å formidle kunnskap om naturarven, å ta bedre vare på den og tilrettelegge for økt bruk, har vært gjennomgående satsinger.

Lønnsomheten i de involverte bedriftene er sterkt varierende. Mange opererer på små marginer, skriver Telemarksforskning i rapporten.

Lokal kunnskap og eierskap

Evalueringsrapporten fra Telemarksforskning trekker frem følgende kriterier for å lykkes med produktutvikling og verdiskaping knyttet til naturverdiene:

  • god lokal kunnskap om naturverdiene og evne til å formidle blant annet gjen-nom historiefortelling
  • lokalt eierskap og forankring
  • tverrsektorielt samarbeid mellom frivillige, private, det offentlige og kompe-tanse-sektoren, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
  •  bygge markedsorienterte nettverk mellom bedriftene
  • obbe langsiktig - utvikling tar tid

Forskerne bak rapporten påpeker at det er behov for en nasjonal politikk for bred verdiskaping som samordner virkemidler og virkemiddelapparatet.  Slik kan verdiskapingspotensialet i natur- og kulturarven utnyttes bedre og på en bærekraftig måte.

Konfliktdempende

En annen erfaring som forskerne trekker fram, er at flere av prosjektene har bidratt positivt til å dempe konflikter i lokalsamfunnene. Det gjelder spesielt rovdyropplevelsene som Namsskogan Familiepark, Lierne Nasjonalparksenter og reiselivsaktøren Wild Norway har utviklet for turister og skoleelever.

Det har for eksempel vært arrangert kurs mot bjørnefobi, og overnattingsturer som har gitt nærkontakt med rovdyr.

- Verdiskapingsprogrammet har lagt et godt grunnlag for en videre satsing innen naturbasert reiseliv. Jeg håper erfaringene vil inspirere både kommuner og reiselivsaktører til å satse innen denne næringen, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet viderefører støtten til næringsutviklingen gjennom nye prosjektmidler, som blir kunngjort i løpet av januar

- Gjennom reformene i naturforvaltningen har vi gode forutsetninger for å videreføre arbeidet. Nasjonalpark- og verneområdestyrer har fått forvaltningsansvar for mange verneområder, og nasjonalparksentrene har fått flere oppgaver. Formidling og tilrettelegging for verdiskapingsprosjekter blir viktige satsinger for disse sentrene i årene fremover, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Tema