Fisket etter laks i Trondheimsfjorden ble underlagt ekstraordinære reguleringer i 2013 og 2014. Foto: Kim Abel, Naturarkivet

Tegn på mer laks i Trondheimsfjorden

Ettersom innsiget av laks ser ut til å ha bedret seg noe i Trondheimsfjorden vil det ikke bli aktuelt å vurdere ekstraordinære reguleringer av fisket før 1. juli. For Nordmøre sin del vil det over helgen bli tatt en beslutning om å hvorvidt det innføres ekstraordinære reguleringer.

Forvaltningsmålene for laks

  • Målet for lakseforvaltningen er at laksebestandene skal oppnå gytebestandsmålene, og at vi kan høste av det naturgitte overskuddet.
  • Gytebestandsmålet er antallet eller den samlede vekten av laks som forvaltningen sikter mot, slik at vassdraget kan oppnå full produksjon av laks.
  • Det er Miljødirektoratet som regulerer fisket etter laks både i sjøen og i vassdragene, blant annet på bakgrunn av råd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Miljødirektoratet meldte for en uke siden at det er tegn på svikt i innsiget av laks til Trondheimsfjorden, og at vi dermed vurderer å innføre ekstraordinære endringer i reguleringsbestemmelsene.

Tall fra forskningsstasjonen på Agdenes viser en betydelig økning i innsiget, spesielt av mellomlaks, den siste sekdagersperioden. Samtidig er elvefisket vesentlig bedre enn i fjor på samme tid.

Selv om innsiget og fangstene fortsatt er betydelig mindre enn i et «normalår», gjør oppsvinget de siste dagene at direktoratet ikke vil innføre ekstraordinære reguleringstiltak i Trondheimsfjorden nå, men følge den fastsatte prosedyren for slike reguleringer. Dette betyr blant annet at sjølaksefiskerne kan starte sesongen 1. juli som normalt.

– Det er gledelig at tegnene på svikt i innsiget ser ut til å bli moderert. Vi håper vi slipper å innføre ekstraordinære reguleringer i vassdragene og sjøen i Trondheimsfjorden i år, men vil gjøre nye vurderinger i juli i tråd med prosedyren, sier Heidi Hansen, fungerende seksjonsleder i fiskeseksjonen.

Få laks tatt i Surna

På Nordmøre indikerer fangsttallene fra Surna at innsiget til nå har vært svært lavt. Det var imidlertid mye smålaks i vassdraget i fjor, i likhet med elvene i Trondheimsfjorden, og det er mulig at innsiget også her vil bedre seg de nærmeste dagene.

Direktoratet vil vurdere situasjonen på Nordmøre på nytt over helgen når vi får oppdaterte fangsttall fra Surna. Det kan bli aktuelt å innføre reguleringstiltak både i sjøen og i vassdragene i området allerede fra 1. juli dersom vi ikke ser tydelige tegn på økt innsig av laks.

Relaterte lenker

Kontakt

fungerende seksjonsleder Heidi Hansen, fiskeseksjonen
telefon: 416 29 333

seniorrådgiver Stig Johansson, fiskeseksjonen
telefon: 902 89 503

Tema