Avgift på drikkevareemballasje hindrer forsøpling og sørger for at det samles inn igjen. Dette sikrer ombruk og miljømessig forsvarlig gjenvinning. Foto: iStock.

Få bokser og tomflasker på avveier

Det ble samlet inn store mengder tomflasker, metallbokser og kartonger i 2014. To retursystemer har levert bedre enn forventet og de øvrige får uendret returandel og avgiftssats for neste avgiftsperiode. 

Om retursystem for drikkevareemballasje:

Retursystemer for drikkevareemballasje reguleres gjennom avfallsforskriften kapittel 6.

Retursystemene sørger for innsamling, ombruk og gjenvinning av drikkevareemballasjen. Den enkelte produsent eller importør av drikkevarer kan etablere og administrere et eget system, eller slutte seg til et eksisterende retursystem.

Miljødirektoratet avgjør om retursystemet skal godkjennes.

Miljødirektoratet gjør årlige vedtak om returandel for godkjente retursystemer, og disse brukes av Toll- og avgiftsdirektoratet når de fastsetter den årlige avgiftssatsen.

Avfallsforskriften fastsetter også pantesatser for drikkevareemballasje som inngår i retursystemer med pant.

Hvert år gjenvinnes eller ombrukes mer enn 150 000 tonn drikkevareemballasje i Norge. Det er viktig for å hindre forsøpling og for å utnytte ressursene i emballasjen.

Drikkevareemballasje blir ilagt en miljøavgift. Norske retursystemer rapporterer årlig til Miljødirektoratet hvor mye de samler inn. Denne returandelen ligger til grunn for miljøavgiften som legges på emballasjen. Jo høyrer retur, jo mindre avgift og klarer returselskapene å samle inn over 95 prosent av den omsatte drikkevareemballasjen, slipper de å betale miljøavgift. 

Høy innsamlingsgrad i 2014

Nå har Miljødirektoratet fastsatt forventet returandeler for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016. To systemer får økt returandel og dermed lavere miljøavgift enn forrige periode. De øvrige får uendret avgift, og seks retursystemer slipper helt å betale miljøavgift.

– Folk er flinke til å pante og leverer emballasje i retursystemer! Det ble samlet inn store mengder drikkevareemballasje i fjor. Resultatene føyer seg inn i en positiv tendens vi har sett de siste årene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

11 godkjente retursystemer rapporterer i dag til Miljødirektoratet. Returandelen for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 er følgende for hvert enkelt:

Retursystem

Returandel (%)

Endring

Bryggeri- og drikkevareforeningen

95

Uendret

Norsk returkartong AS til skoler og barnehager

95

Uendret

Norsk returkartong AS: Drikkekartong

92

Satt opp 1 prosentpoeng

Infinitum AS – metall

95

Uendret

Infinitum AS – plast

95

Uendret

Plastretur AS

86

Uendret

Norsk Glassgjenvinning AS

90

Uendret

K.G. Puntervold AS

95

Uendret

Askim Frukt og Bærpresseri

86

Uendret

Ringnes AS

95

Uendret

Norsk Metallgjenvinning AS

65

Satt opp 1 prosentpoeng

Forslag til forbedringer

Kapittel 6 i avfallsforskriften skal sikre at drikkevareemballasje blir samlet inn og brukt på nytt eller gjenvunnet. Det er viktig for å hindre forsøpling og for å utnytte ressursene i emballasjen.

– Selv om dagens ordning sikrer at innsamlingsgraden er høy og at emballasjen behandles på en miljøvennlig måte, er regelverket komplisert og det kan i noen tilfeller oppstå usikkerhet rundt beregningen av hvor mye som samles inn. Miljødirektoratet har derfor i brev til Klima- og miljødepartementet av 20. mars 2014 foreslått en rekke forbedringer og forenklinger i regelverket. Vi tror summen av disse forslagene vil bidra til likere konkurransevilkår og gi positive effekter for miljøet, sier Hambro.

Forslaget ligger til behandling i Klima- og miljødepartementet.

KONTAKT

seksjonsleder Pål Spillum
avfall og gjenvinning
telefon 908 38 384

seniorrådgiver Christoffer Back Vestli
avfall og gjenvinning
telefon 928 22 405

Tema