Ny forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret

Den nye forskriften om deklarering av kjemikalier til produktregisteret ble innført 1. juni 2015. Den gamle forskriften om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (merkeforskriften) ble opphevet samme dag.

Merkeforskriften inneholdt et særnorsk krav om deklarering av farlige stoffer og stoffblandinger til produktregisteret. Dette kravet videreføres nå i den nye deklareringsforskriften.

Deklareringsplikt

Deklareringsplikten til produktregisteret gjelder for den som produserer eller importerer 100 kilo eller mer per år av et kjemikalie som er klassifisert etter EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoff og stoffblandinger (CLP) artikkel 3.

Deklareringspliktige kjemikalier skal være deklarert til Miljødirektoratet senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge. Forskriften stiller krav til at deklarasjonsnummeret skal angis i rubrikk 15 i kjemikaliets sikkerhetsdatablad.

De som bruker den nye elektroniske løsningen for innsendelse til produktregisteret vil få deklarasjonsnummeret automatisk når de sender inn deklarasjonen.

Relaterte lenker

Tema