Fra 1. juni i år skal alle farlige kjemikalier være merket med de nye symbolene.

Nå skal kjemikaliene merkes slik

Fra 1. juni skal farlige kjemikalier merkes med faresymbolene som skal gjelde for hele verden.

Kjemikaliemerking

Farlige kjemikalier skal ha merking på norsk. På merkeetiketten skal du finne handelsnavn og hvilke farlige stoffer det inneholder. Navn, adresse og telefon til leverandør innen EØS-området skal være med. Merking skal synes godt på etiketten og består av faresetninger faresymboler og varselord som beskriver farene ved kjemikaliet. I tillegg skal sikkerhetssetninger som beskriver forsvarlig håndtering av kjemikaliet, angis. De aller farligste kjemikaliene, de som er merket med dødninghode og noen av kjemikaliene merket med kronisk helsefare skal normalt ikke omsettes til forbrukere.

FRA GIFTINFORMASJONEN:
I 2014
fikk Giftinformasjonen cirka 6000 henvendelser med spørsmål relatert til teknisk-kjemiske produkter og barn mellom 7 måneder og 9 år.
Av disse ble 253 henvendelser vurdert til at det var fare for moderat til alvorlig forgiftning.
Av de 253 henvendelsene ble 102 barn henvist til behandling/oppfølging på sykehus, mens 134 barn ble henvist til behandling/oppfølging hos lege.
De aller fleste av barna (163) hadde inntatt et produkt via munnen. 50 barn hadde fått produktet i øye.
I 92 av tilfellene ble det vurdert av Giftinformasjonen at det var fare for en alvorlig forgiftning, mens det i 161 tilfeller ble vurdert at faren for forgiftning var moderat.
Uhellene er knyttet til en lang rekke teknisk-kjemiske produkter som finnes i husholdningene, men ulike typer vaskemidler er dominerende.
I perioden 2010-2014 fikk Giftinformasjonen 338 henvendelser om barn mellom 7 måneder og 10 år som hadde vært utsatt for uhell med tennvæske.
I de aller fleste tilfellene hadde barna fått tennvæske i munnen.
I 105 tilfeller ble det vurdert at det var fare for en moderat til alvorlig forgiftning.
82 barn ble i perioden 2010-2014 henvist til sykehus for behandling etter inntak av tennvæske, i tillegg ble 28 barn henvist til lege for behandling/oppfølging.

Grillsesongen er i gang, og med den øker folks kjemikaliebruk. Fra 2010 til 2014 fikk Giftinformasjonen 338 henvendelser om barn mellom 7 måneder og 10 år og uhell med tennvæske. De aller fleste hadde fått tennvæske i munnen.

Les mer om riktig bruk av tennvæske på Erdetfarlig

I 105 tilfeller var det fare for en moderat til alvorlig forgiftning. 82 av barna fikk behandling på sykehus mens 28 barn ble henvist til lege.

– Det er dessverre altfor mange tilfeller der forbrukere, og særlig barn, får i seg farlige kjemikalier. De fleste ulykkene med kjemikalier i norske hjem kunne kanskje vært unngått om vi forbrukere hadde fått med oss informasjonen på emballasjen, sett på faresymbolene og lest advarselsteksten, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Overgangsperioden over

I 2012 innførte vi nye faresymboler i Norge, og i en overgangsperiode har de gamle, oransje symbolene blitt byttet ut med de røde og hvite.

Se de nye symbolene og les forklaringene her

Se video om de nye merkingene

Mer om de nye faremerkene på Erdetfarlig

Fra 1. juni i år skal alle farlige kjemikalier som settes på markedet, være merket med de nye symbolene. Det vil si at piktogrammet du ser i midten på bildet øverst, den svarte personen med en stjerneformet giftstrøm i brystet, skal klistres på alle tennvæskeflasker. Det er symbolet for «kronisk helsefare». Tidligere var tennvæske merket med en svart X i en oransje firkant.

Likt over hele verden

Men selv om utseende er nytt, vil betydningen være den samme. De nye symbolene er utviklet i samarbeid av FN-landene, og gjelder i Norge gjennom det europeiske kjemikalieregelverket CLP, som står for «Classification», «Labelling» og «Packaging».

– Poenget med regelverket er at farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres, merkes og emballeres på en forsvarlig måte, og at det skal gjøres likt over hele verden. Dette øker tryggheten når du handler i andre land, sier Marit Kjeldby.

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Ann Kristin Larsen
kjemikalieseksjonen
telefon: 402 03 912

sjefingeniør Stine Husa
kjemikalieseksjonen
telefon: 918 25 722

Tema