Trær binder CO2: I pilotprosjektet skal det bare plantes norske treslag, på nye arealer, og arealer i tidlig gjengroing. Plantingen skal følge nøye utvalgte miljøkriterier. Foto: John Y. Larsen Norsk institutt for skog og landskap.

Pilotprosjekt om planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Det skal iverksettes et pilotprosjekt med skogplanting som klimatiltak i tre fylker. Miljødirektoratet har ansvar for å implementere, følge opp og evaluere prosjektet, i tett samråd med Landbruksdirektoratet.

Skog og klima

Skog tar opp CO2 og er svært viktig for å redusere klimagassutslippene.

Skogens opptak av CO2 i Norge tilsvarer 60 prosent av klimagassutslippene fra andre sektorer.

Siden mye av dagens skog nærmer seg hogstmoden alder, vil opptaket av CO2 reduseres framover.

For å motvirke dette, er det behov for å sette i gang tiltak som øker opptaket.

Planting av skog på nye arealer er et slikt tiltak.

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet laget et forslag til opplegg for en treåring pilotordning for planting av skog som klimatiltak på nye arealer.

Oppdraget fra departementene var en oppfølging av klimaforliket som ble vedtatt av Stortinget i 2012.

Pilotprosjekter

Nå har etatene fått et nytt oppdrag om å iverksette pilotordningen.

Formålet med pilotprosjektet er å høste erfaringer med blant annet klimaeffekten av skogplantingen, med miljøkriteriene som er satt, og med selve gjennomføringen av prosjektet før ordningen eventuelt utvides og oppskaleres.

Miljøkriterier

Plantingen av skog på nye arealer skal skje etter strenge miljøkriterier.

Kriteriene som ble utarbeidet av Miljødirektoratet, Norsk institutt for skog og landskap og Landbruksdirektoratet i rapporten "Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» skal ligge til grunn for pilotordningen.

Kriteriene skal sikre at planting av skog skjer på en måte som gir minst mulig skade på naturmangfold, mest mulig klimaeffekt, og samtidig er fornuftig for skogeier.

Bare norske treslag

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet ble det satt noen tilleggskriterier som skal benyttes i pilotfasen.

Det ble blant annet presisert at det bare skal plantes norske treslag. Det innebærer at det ikke vil være åpning for å få støtte til utplanting av utenlandske treslag.

Oppstart i 2015

De tre fylkene som er valgt ut som piloter er Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. Fylkene har ansvaret for selve gjennomføringen. De skal sikre at det bare blir gitt støtte til planting på arealer som er i henhold til kriteriene som er satt.

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har hatt det første oppstartmøte med de tre fylkene denne måneden for å informere, og starte opp ordningen.

Nå jobber vi med å konkretisere og utdype kriteriene. Videre vil vi ha dialog med relevante miljøer for å orientere om ordningen og få innspill i det videre arbeidet.
Evaluering

Evalueres i etterkant

I tillegg til en årlig statusrapportering, skal det etter at den treårige pilotfasen er over være en grundig evaluering av tiltaket. Evalueringen skal blant annet vise om målene er nådd og om miljøkriteriene er tilstrekkelige.

Som ledd i evalueringen skal det innhentes en ekstern vurdering av effekter på biologisk mangfold, klima og næring.

Klima- og miljødepartementet bevilget 15 millioner kroner for arbeidet med pilotordningen i 2015.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonssjef Elin Økstad seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser, telefon: 95164790

seniorrådgiver Hege Haugland seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser, telefon 97173762

Tema