Jerv er Skandinavias største mårdyr. I Norge er jerven et utpreget høyfjelldyr, som først og fremst livnærer seg av kadaver av rein. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no.

50 jerver felt i vinter

Totalt 50 jerver ble felt i årets lisensfellingsperiode. Bestandssituasjonen tilsier at behovet for ekstraordinære uttak kan være noe mindre enn tidligere år.

Felling av jerv

Lisensfelling er det viktigste verktøyet for regulering av jervebestanden.

Lisensfelling er skademotivert felling av jerv med formål å forhindre skader på husdyr og tamrein.

Perioden for lisensfellinger fra 10. september og til 15. februar.

I rovviltregioner hvor bestanden ligger under Stortingets fastsatte bestandsmål, er det Miljødirektoratet som setter kvotene. I andre regioner settes kvoten av den regionale rovviltnemda.

Etter endt lisensfellingsperiode kan Miljødirektoratet gi tillatelse til skadefelling for å begrense risiko for skade på husdyr og tamrein.

Felte dyr sendes til Rovdata for DNA-analyse.

Sammen med DNA- analyser av ekskrementprøver, som samles inn årlig i overvåkingsarbeidet, bidrar dette til å gi myndighetene informasjon om individers områdebruk, vandringer og slektskap

Ifølge Stortingets rovviltforlik fra juni 2010 er målet at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden av jerv.

Bestanden har de siste årene ligget over bestandsmålet og det har årlig vært gjennomført hiuttak i regi av Statens naturoppsyn (SNO), i tillegg til lisensfellinger.

Kvote på 142 jerv

De regionale rovviltnemndene fastsatte i år lisensfellingskvoter på til sammen 142 dyr for alle åtte rovviltregionene. Målet er at jervebestanden først og fremst skal reguleres gjennom lisensjakta.

- Etter hiuttakene som ble gjennomført i fjor vår, endte vi på netto 39 ungekull, og dermed på bestandsmålet for jerv. Uttellingen av årets lisensfelling er relativt sett bra, men det er likevel behov for at vi i noen områder ber Statens naturoppsyn om å utføre ekstraordinære fellinger, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

50 jerv ble felt

Totalt ble det felt 50 dyr av den samlede kvoten på 142 dyr. 49 jerver ble felt av lisensjegere og ett dyr ble felt av Statens naturoppsyn i et ekstraordinært uttak. I tillegg ble en jerv påkjørt av tog i vinter.

Også på svensk side av grensen har det blitt felt en del jerv i år, noe som kan ha betydning for forholdene på norsk side.

- Det er naturlig at ikke hele kvoten tas ut. I flere av regionene har rovviltnemdene satt svært høye kvoter. Nemdene begrunner dette med at kvoten ikke skal være begrensende for jakta. Vi ser at bestanden av jerv i enkelte regioner er svært nær bestandsmålet for regionen, slik at handlingsrommet for ytterligere uttak av jerv er mindre enn tidligere år, sier Yngve Svarte.

Bestand på 340 jerv

Jervebestanden estimert til 340 individer i 2014

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er på 39 årlige ungekull. Av de i alt 52 ungekull som Rovdata registrerte våren 2014, ble det gjennomført 12 hiuttak av SNO på våren. I tillegg kommer en kjent avgang av et kull av andre årsaker.

Netto antall ungekull i inngangen på fjorårets beitesesong var dermed 39, nøyaktig på Stortingets bestandsmål.

Før uttak av hi, skadefellinger og produksjon av nye valper beregnet Rovdata den norske bestanden til om lag 340 jerv i 2014.

Nedgang i bestanden

- De siste årene har et relativt høyt uttak av jerv ved lisensfelling, sammen med ekstraordinære uttak av enkeltdyr og hiuttak i regi av Statens naturoppsyn, ført til en nedgang i bestanden av jerv, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Bestandsmålet er fordelt på regioner, og utviklingen i jervebestanden varierer mellom regionene. Rovviltnemndene skal både ta hensyn til bevaring av bestanden, og arbeide for at skadene på bufe og tamrein reduseres når kvotene fastsettes.

Tabell over bestandsmål, antall ungekull av jerv i 2014, lisensfellingskvote og antall dyr felt per region.

 

Nasjonalt bestandsmål –antall årlige ungekull

Ungekull 2014
(gjennomførte hiuttak i parentes)

Kvote lisensfelling

Antall dyr felt

 

Region 1-Vestlandet

-

0

10

0

Region 2 - Sør-Norge

-

0

0

0

Region 3 – Oppland

4

7 (3)

12

9

Region 4 – Oslo/Akershus/Østfold

-

-

-

-

Region 5- Hedmark

5

10 (2)

16

11

Region 6- Midt-Norge

10

10 (2)

32

9 *

Region 7 - Nordland

10

13 (1)

24

10

Region 8 – Troms/Finnmark

10

12 (4)

48

12

Totalt

39

52 (12)

142

51*

* En jerv ble påkjørt av toget og belastet lisensfellingskvoten

www.rovbase.no gir oversikt over felte dyr

Fortløpende vurderinger av ekstraordinære uttak

I yngleperioden fra 16. februar til 31. mai er det Miljødirektoratet som har myndighet til å fatte vedtak om skadefelling av jerv. Vårt mål er å holde bestanden så tett opp til det nasjonale bestandsmålet som mulig.

Når vi fatter vedtak om ekstraordinære uttak, er det først og fremst kunnskap om bestandssituasjonen for jerv, dokumenterte skader fra beitesesongen 2014, vår vurdering av risiko for skader på husdyr i 2015 og rovviltnemndenes prioriteringer som er avgjørende.

Klima og miljødepartementet har presisert at det ikke er noen automatikk i at det er et mål å ta ut restkvoten etter lisensjakten.

- Vi er i gang med ekstraordinære uttak i regi av Statens naturoppsyn. Vi vil vurdere behov for hiuttak fortløpende i løpet av våren ettersom vi får bedre oversikt over utviklingen i bestanden. Denne vurderinger gjør vi i samarbeid med rovviltnemndene, sier Yngve Svarte.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Terje Bø
viltseksjonen
telefon: 465 42 367

Tema