PFOS ble tidligere brukt i brannskum for slukking av oljebranner og til brannøvelser ved lufthavnene. Foto: iStock.

Krever oppryddingsplan for Evenes

Miljødirektoratet pålegger Avinor å utarbeide en tiltaksplan ved Evenes lufthavn for å fjerne og hindre videre utslipp av miljøgiften PFOS fra brannøvingsfeltene.

Andre Avinor-eide flyplasser

Avinor har gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser rundt brannøvingsfeltene ved 43 flyplasser. Resultatene viser at grunnen er forurenset av miljøgiften PFOS i de fleste områdene. Mest omfattende undersøkelser er gjort ved Kristiansand Lufthavn, Kjevik, der Avinor også fått pålegg om en opprydningsplan.

I det videre arbeidet vil vi kategorisere flyplassene i tre grupper:
** Lufthavner med større utslipp av perfluorerte forbindelser der vi etter at Avinor har gjennomført undersøkelser, ser behov for å pålegge utarbeidelse av en tiltaksplan.
** Lufthavner der forurensningsbildet ikke er godt nok kartlagt og hvor vi ser behov for å pålegge flere undersøkelser for å avklare behov for en tiltaksplan
** Lufthavner der gjennomførte undersøkelser viser ubetydelig utslipp av perfluorerte forbindelser. Disse sakene kan avsluttes.

PFOS og andre perfluorerte forbindelser er påvist i jord, grunnvann og de nærliggende vassdragene ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Dette skyldes tidligere bruk av PFOS i brannskum på flyplassen.

Kan ikke utelukke skader

PFOS kan blant annet gi fosterskader hos pattedyr, og det finnes studier som viser at det kan være kreftfremkallende. 

Les også: Avinor må rydde opp ved Kjevik

Stoffet er giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Det står derfor på myndighetenes verstingliste. Målet er kontinuerlig reduksjon med intensjon om å stanse utslippene innen 2020.

– I 2002 startet Avinor en frivillig utfasing av PFOS-holdig brannskum etter at det ble kjent at stoffet var miljø- og helseskadelig. Vi er godt fornøyd med at Avinor har faset ut bruken av alt fluorbasert brannskum og erstattet det med fluorfrie alternativer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Andre virksomheter

Miljødirektoratet og Fylkesmannen følger også opp andre steder der det tidligere har blitt brukt brannskum med PFOS. Det gjelder bland annet Gardemoen, eid av OSL, som er pålagt å starte opprydding i 2015, med rensing av forurenset grunnvann i første trinn. I tillegg handler det om et mindre antall flyplasser som Forsvaret har ansvaret for, noen opplæringssentre hvor det gjennomføres brannøving og enkelte industrivirksomheter som har brukt PFOS til brannøving. 

Offshoreindustrien har vært en storforbruker, men har faset ut PFOS etter forbudet i 2007. Miljødirektoratet følger opp med tilsyn. Vi har tatt prøver av blant annet drenasjevann og farlig avfall fra offshore-anleggene. I tillegg har vi sendt krav om kartlegging av PFOS-utslippene fra behandlingsanlegg for farlig avfall.

Avinor har også kartlagt nivå og omfanget av PFOS-forurensningen ved Evenes lufthavn. Miljødirektoratet mener imidlertid at Avinor har gjennomført for få målinger for å få en god nok oversikt over spredningen og hvor mye PFOS og andre perfluorerte sttoffer som ligger i grunnen rundt Evenes.

– Til tross for den utilfredsstillende oversikten, særlig ved det eldre brannøvningsfeltet, tilsier dataene vi har at Evenes er en av grunnlokalitetene i Norge med størst gjenværende mengder PFOS i grunnen, sier Hambro.

Miljødirektoratet pålegger derfor Avinor å gjennomføre flere målinger og utarbeide en tiltaksplan for å stanse, rydde opp i og forhindre videre spredning fra brannøvingsfeltene.

Alvorlig

PFOS brytes svært langsomt ned i naturen og utslipp vil kunne føre til at miljøgiften hoper seg opp i næringskjeden. Til slutt kan den havne på vårt eget matfat.

Noe av det mest urovekkende er de høye konsentrasjonene som er funnet i fisk i innsjøene og i sjøen rett utenfor Evenes lufthavn.

– Vi kan ikke utelukke skader på naturen. Det er spesielt alvorlig siden Evenes inngår i og grenser til spesielt sårbare naturvernområder som Nautå og Kjerkvatnet naturreservat. Dette er såkalte Ramsar-områder som er spesielt viktige våtmarksområder i internasjonal sammenheng, sier Ellen Hambro.

Tiltaksplanen skal vurdere hvilke opprydningstiltak som kan gjennomføres, hvor mye det vil koste og hvor stor reduksjonen av PFOS vil bli.

KONTAKT

seksjonsleder Thomas Hartnik
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 926 94 021

Tema