Mandat arbeidsgruppe Drammen

Mandat for arbeidsgruppa Miljødirektoratet har satt ned for å vurdere mulighetene for å utrydde parasitten Gyrodactylus salaris fra Drammensregionen.

Bakgrunn

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en av de alvorligste truslene mot villaksen i Norge. Bekjempelse av parasitten er derfor fortsatt høyt prioritert. Målet er å bli kvitt parasitten der dette er mulig, samtidig som risikoen for smittespredning til nye områder minimaliseres. Dette er i samsvar med stortingsproposisjon nr.32 «Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder».

Handlingsplan mot G. salaris 2014-2016 er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Mattilsynet . Kjemisk behandling i kombinasjon med fiskesperrer har de seneste årene dannet grunnlaget for bekjempelsesarbeidet, som har ført til betydelig færre smittekilder og dermed også redusert mulighet for spredning.

Det er ifølge handlingsplanen utarbeidet en bekjempelsesplan for alle smittede vassdrag, med unntak av Drammensregionen. Eventuell bekjempelse av parasitten i Drammensregionen må bygge på en omfattende gjennomgang av alle tilgjengelige alternativer og muligheter. I henhold til handlingsplanen nedsetter Miljødirektoratet en arbeidsgruppe med dette som mandat. Arbeidsgruppen har bred faglig sammensetning fra miljøer med kompetanse på G. salaris, bekjempelse av G. salaris (med bruk av både rotenon og kombinasjonsmetoden), biomangfold, populasjonsgenetikk, bevaringsbiologi, hydrologi og lokal kunnskap.

Anbefalingene fra arbeidsgruppen vil være viktig i Miljødirektoratets vurdering av strategi i regionen.

Arbeidsgruppens mandat

Gruppa skal gå gjennom alle tilgjengelige alternativer og muligheter for å utrydde parasitten fra smitteregionen. Gruppa skal beskrive hvilke strategier og metoder som kan benyttes, og estimater av kostnadene ved de ulike strategiene/metodene. Gruppen skal også vurdere sannsynligheten for å lykkes med bekjempelse av G. salaris i Drammensregionen ved de ulike strategiene/metodene.

Utredningen skal ta utgangspunkt i området hvor parasitten har kjent utbredelse i smitteregionen Drammen (Sandeelva, Lierelva og Drammenselva nedenfor Døvikfoss). Det foregår samtidig en epidemiologisk kartlegging av Drammensregionen på oppdrag fra Mattilsynet, som gruppen må holde seg oppdatert på.

Gruppen kan identifisere kunnskapsbehov, herunder undersøkelser som bør gjøres i regionen, som er avgjørende for gruppens arbeid.

Arbeidsgruppens sammensetning, arbeidsform og varighet

Medlemmene av arbeidsgruppen skal representere sine respektive institusjoner. Det forventes at gruppemedlemmene trekker veksler på faglige ressurser som er nødvendig innenfor sin faginstitusjon.

Gruppens varighet er i utgangspunktet satt til og med 2017. Arbeidsgruppen skal ha et konstituerende møte, med en representant fra Miljødirektoratet tilstede. Gruppen skal selv foreslå arbeidsform og et budsjett for arbeidet fremover. 

Leder: Kjetil Hindar (NINA)

Sekretær: Kjetil Olstad (NINA)

Gruppemedlemmer: Tor Atle Mo (Veterinærinstituttet), Asbjørn Vøllestad (Universitet i Oslo), Anders G. Hagen (NIVA), Asle Moen (Veterinærinstituttet), Knut Ola Aamodt (NVE), Morten Eken (Modum kommune).

Nærmere om aktuelle oppgaver

Arbeidsgruppen skal behandle følgende punkter:

Informasjon om vassdragene

 • Vassdragsbeskrivelse
 • Oppkommer / problematiske områder
 • Beskrive bestander av anadrom laksefisk
 • Oppsummere kultiveringsaktiviteten

Fjordens betydning med tanke på:

 • Artssammensetning og aktuelle verter
 • Beskrive salinitet i brakkvannet på ulike tider av året 
 • Beskrive i hvilken grad laksunger oppholder seg i brakkvann
 • Beskrive når og hvor lenge laksunger oppholder seg i brakkvann
 • Beskrive hvilken betydning har fjorden i forhold til valg av metode

Beskrive utfordringer med å bekjempe Gyrodactylus salaris i Drammensregionen

 • Økologi
 • Økonomi
 • Logistikk
 • Pågående utsetting av laks

Beskrive de ulike alternativene og estimere kostnader ved bekjempelse

 • Rotenon
 • Surt aluminium/kombinasjonsmetoden
 • Eventuelt andre metoder

Nødvendighet av å stenge fisketrappa i Hellefoss med tanke på:

 • Bekjempelse
 • Forekomst av langtidsverter mellom fisketrappene
 • Smitteutbredelse
 • Risiko for smittespredning

Bevaring og reetablering

 • Hvilke arter er endemiske på nedsiden av trappa?
 • Bevarings- og reetableringskostnader ved de ulike bekjempelsesmetodene

Miljødirektoratet vil på hensiktsmessig måte holde løpende kontakt med arbeidsgruppen for å bli informert om fremdrift og eventuelt nye problemstillinger.

Rapportering

Gruppen skal levere årsrapport fra aktiviteten innen 15.desember hvert år, i tillegg til eventuelle delutredninger.

Arbeidet skal oppsummeres i en sluttrapport.