I Oslo har man mulighet til å ta T-banen ut i Marka, og gå på ski fra perrongen. Nå viser seg at skismøring kan påvirke meitemark rundt skiløypene. Illustrasjonsfoto: Bård Bredesen, Naturarkivet.

Kan ha funnet skismøring i meitemark

Nye undersøkelser viser at enkelte av stoffene som gir god glid, tas opp i meitemark rundt skiløyper i Oslo. 

Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø

Utføres av NILU – Norsk institutt for luftforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Startet i 2012.

Skal gi kunnskap om forurensningssituasjonen i næringsnettet i bynære landområder.

Måler nivåer av miljøgifter i dyr. Undersøker om miljøgiftene oppkonsentreres via næringskjeden, og om de sammen utgjør en risiko for dyr som lever i dette miljøet.

Den nye rapporten viser forskjeller i miljøgiftbelastning hos dyr som lever i byen og på landet. Konsentrasjonen av bly var 15 ganger høyere i meitemark fra Oslo, og også kvikksølv og kadmium var vesentlig høyere i hovedstaden.

Summen av perfluorerte stoffer var åtte ganger høyere i oslomark enn i mark fra referanseområdet. Det forbudte brannskumstoffet PFOS var dominerende. I Oslo ble det også funnet et erstatningsstoff for PFOS i brannskum.

Les rapporten

– Nivåene var overraskende høye. Vi har målt de samme stoffene i skismøring og tror dette kan være en kilde, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Økt risiko

På oppdrag fra Miljødirektoratet har forskere ved NILU – Norsk institutt for luftforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjort undersøkelsene. De mener også det kan være en sammenheng.

I fjor var de ute og samlet meitemark i Oslo, blant annet fra et område i nærheten av skiløypene rundt Voksenkollen.

Det er i disse markene vi finner høye nivåer av flere perfluorerte stoffer som tilhører en gruppe som kalles PFAS-er. Dette er en stor gruppe kjemiske forbindelser som brukes i mange forbrukerprodukter fordi de virker vann-, fett- og smussavstøtende.

Flere av stoffene har svært betenkelige egenskaper. De er meget stabile og vanskelige å bli kvitt når de først kommer ut i miljøet. Det er påvist at flere av dem hoper seg opp i organismer. Det gir økt risiko for skade på mennesker og dyr.

Trenger mer kunnskap

Fram til nå har søkelyset vært på PFOS og PFOA, som blant annet er blitt påvist i henholdsvis brannskum og allværsjakker. Begge er nå strengt regulert i Norge. De er også i prosess for å bli strengt regulert internasjonalt.

– Når vi finner så høye nivåer av akkurat de samme stoffene i skismøring og i meitemark, som lever i nærheten av noen av Norges mest populære skiløyper, er det nødvendig å få vurdert om det kan finnes en sammenheng. Forskerne har derfor vært ute enda flere steder i høst og gravd opp nye meitemarker, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Problemstillingen knyttet til perfluorerte forbindelser er godt kjent for produsentene av skismøring.

– De som måtte engste seg for at funnene vil bety at Norge ikke lenger kan hevde seg i internasjonale skikonkurranser, kan ta det med ro, sier Ellen Hambro.

Miljøgifter i en urban fjord

Utføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU). Startet opp i 2013.

Har som hovedmål å kartlegge nivåer av miljøgifter i næringsnettet i Indre Oslofjord og å spore forurensningskilder.

Målet er å undersøke tilførsler av miljøgifter i et tett befolket område, og studere hvordan disse påvirker et fjordsystem.

I den første programperioden er det tatt prøver av sedimenter, dyreplankton, blåskjell, reker, børstemark, flatfisk og gråmåker i Oslofjorden.

Årets rapport viser at nivåene av p,p-DDE var lavere i gråmåkeegg samlet i det urbane området, enn det om nylig er rapportert i egg fra utkantstrøk langs kysten.

Gråmåker som beiter høyt i næringskjeden inneholder høyere nivåer av siloksan (D5), bromerte flammehemmere (PBDE-er) og PFAS-er, enn måker som beiter lavere i næringskjeden. Det samme gjelder for PCB og kvikksølv.

Les rapporten

Urbane miljøgifter

Meitemarkundersøkelsene er en del av overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø». Sammen med programmet «Miljøgifter i en urban fjord» gir de oss mer kunnskap om miljøgifter vi omgir oss med i dagliglivet og hvordan de sprer seg og påvirker våre omgivelser.

Rev, gråtrost, måker og spurvehauk er blant dyrene det er tatt prøver av i overvåkingsprogrammene.

– Miljøgiftene vi finner, er stoffer som finnes i forbrukerprodukter og som vi vet skyldes menneskelig aktivitet, som for eksempel PFAS-er og tungmetaller, forteller Hambro.

Konsentrasjonen av bly var 15 ganger høyere i meitemark fra Oslo enn i marken fra referansesteder, som er mindre påvirket av menneskelig aktivitet. Også kvikksølv og kadmium var vesentlig høyere i Oslo.

Summen av PFAS-stoffer var åtte ganger høyere i oslomark enn mark fra referanseområder i Telemark og Aust Agder.

Internasjonal kamp

PFAS-er ble også målt i blod og egg fra gråmåker. Urban fjord-programmet, som utføres av NIVA og NILU, viste i tillegg at nivåene av den bromerte flammehemmeren deka-BDE er mange ganger høyere i de urbane måkene enn i måker fra mer avsidesliggende strøk.

Miljødirektoratet har sammen med det europeiske kjemikaliebyåret ECHA fremmet et forslag om å forby deka-BDE i EU. Vi jobber for et globalt forbud i FN-regi.

– Det er akkurat den typen kunnskap vi får fra disse to rapportene, som fører til at vi klarer å forby stoffene internasjonalt. Norge er helt i verdenstoppen på miljøovervåkning. Det har gitt oss stor innflytelse i det internasjonale miljøgiftarbeidet. Tilliten skal vi bruke videre til å få flere stoffer inn på forbudslistene, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Trine Celius
seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid
telefon: 467 43 086

sjefingeniør Christina Charlotte Tolfsen
seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid
telefon: 415 40 018

seksjonsleder Eli Vike
seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid
telefon: 407 22 705

Tema

Kategori