Omsetning av giftige og meget giftige stoffer – nye skjema for tillatelse

I Norge må alle som vil omsette giftige og meget giftige stoffer til privat bruk ha tillatelse fra Miljødirektoratet. For å få en slik tillatelse søker man til Miljødirektoratet på fastsatt skjema. 

Til privat bruk kan giftige og meget giftige kjemikalier bare selges til personer over 18 år, som ved rekvisisjon dokumenterer behov for kjemikaliene. Rekvisisjonen skal skrives på fastsatt skjema, som fås ved henvendelse til politiet eller Miljødirektoratet.

Med unntak for metanolbasert drivstoff til modellkjøretøy som er tilsatt 10 prosent olje eller mer, skal rekvisisjonen ha påtegning fra politiet om at de tillater utlevering til det oppgitte formål.

Nytt regelverk

Både rekvisisjonsskjema og søknadsskjema for tillatelse til omsetning har nå blitt oppdatert med informasjon om et nytt regelverk som skal begrense privatpersoners tilgang til stoffer som kan misbrukes til å lage eksplosiver.

Det nye regelverket ble innført 15. juni 2015 og er tilgrensende til forskriften som regulerer omsetning av giftige stoffer til privat bruk.

Omsetning av meget giftige og giftige kjemikalier til privat bruk reguleres i produktforskriftens § 5-1 som Miljødirektoratet forvalter, mens Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.

Les mer om utgangsstoffer for eksplosiver på DSBs nettsider.

Relaterte lenker

Tema