Veileder for forurenset grunn brukes feil

Veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» er ikke til for å vurdere om noe er farlig avfall eller ikke. Det kan føre til spredning av miljøgifter og fare for helse og miljø.

Miljødirektoratets veileder «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» ble laget for å vurdere behovet for tiltak i områder med forurensning i grunnen.

Den er ikke et verktøy for å basiskarakterisere avfall og/eller klassifisere farlig avfall. Her gjelder henholdsvis kapittel 9 og kapittel 11 i avfallsforskriften.

Miljødirektoratet kjenner til at veilederen likevel blir brukt til å avgjøre om noe er farlig avfall eller ikke. Det er derfor nødvendig med en presisering.

Avfallsbesitter har ansvaret

Tilstandsklassene i veilederen skal brukes til å sette akseptkriterier for hvilke nivåer av miljøgifter i jord som ut i fra en helsevurdering kan aksepteres etter graving, bygging eller etter opprydding ved ulik arealbruk (boligområder, sentrumsområder, kontor, forretninger, industri og trafikkareal).

Øvre grense for tilstandsklasse 5 i veilederen skal ikke avgjøre hva som er farlig avfall. Det skal bestemmes i henhold til avfallsforskriften kapittel 11. Du kan lese mer om klassifisering av farlig avfall her.

Avfallsbesitter er ansvarlig for å vurdere om avfallet skal anses som farlig. Der avfallet skal leveres til deponi, er det avfallsprodusenten som skal sørge for basiskarakterisering etter avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II.

Skal til godkjent avfallsanlegg 

Tilstandsklassene i veilederen gjelder heller ikke idet forurenset grunn/masse fraktes ut av tiltaksområdet. Da trer avfallsregelverket inn.

I saker som behandles etter forurensingsforskriften kapittel 2 skal all forurenset overskuddsmasse som ikke disponeres i tiltaksområdet, leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven jf. forurensningsforskriften § 2-5 andre ledd.

I strid med miljøgift-målene

Tilstandsklassene i veilederen kan heller ikke brukes til å vurdere om det å tilføre avfallsmasser (eksempelvis fluff, blåsesand, byggavfall, herunder betong) til et område ikke vil føre til «nevneverdige skader eller ulemper», og dermed være lovlig uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd.

En slik bruk av tilstandsklassene kan gi ukontrollert spredning av miljøgifter og er i strid med nasjonale mål om å stanse eller vesentlig redusere utslipp av miljøgifter.

Tema