Ei villreinsimle i Nordfjella har fått påvist Chronic Wasting Disease (CWD). Det er første gang den dødelige sykdommen er oppdaget i Europa. Foto: Sigve Reiso, Naturarkivet

Dødelig sykdom påvist på villrein i Nordfjella

For første gang er den dødelige sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) oppdaget i Europa. I forbindelse med merking av villrein i Nordfjella, ble det registrert ei død simle som seinere fikk sykdommen påvist av Veterinærinstituttet.

Hva er Chronic Wasting Disease?

  • CWD hører inn under gruppa prionsykdommer som forekommer hos en rekke dyrearter, blant dem både tamme og ville hjortedyr.
  • Dette er første gang sykdommen påvises i Europa, men den er funnet hos flere arter av hjortedyr i Nord-Amerika og i Korea.
  • CWD har aldri vært påvist i ville bestander av rein.
  • Prionsykdommer rammer sentralnervesystemet, og andre kjente prionsykdommer er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.
  •  Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig.
  • Les mer om Chronic Wasting Disease hos Veterinærinstituttet 

– Miljødirektoratet vil intensivere overvåkingen i fjellet. Vi vil se nærmere på hvilke forholdsregler som må tas, og hvilke konsekvenser dette funnet av CWD vil få for jegere og viltforvaltningen i de aktuelle områdene, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Brøt ut av flokken under merking

Under merkingen (lenke) i Nordfjella villreinområde i vinter, observerte forskere fra NINA at ei simle brøt ut av flokken. Hun ble liggende på bakken og sparke med beina, før hun døde kort tid etter. Det døde dyret ble sendt til undersøkelse hos Veterinærinstituttet, hvor CWD senere ble påvist.

Saken fortsetter under kartet.

– Selv om dette er første gang CWD påvises, kan sykdommen ha forekommet tidligere uten å bli oppdaget. Derfor kan vi per i dag ikke si noe om hvordan sykdommen vil påvirke villreinbestanden i Nordfjella, sier Svarte.

Nordfjella ligger i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud.

Jakter i områder med CWD

Flere steder i Nord-Amerika er CWD påvist hos jaktbare hjorteviltarter. Der er det likevel vanlig både å jakte hjortevilt og spise kjøttet hvis dyret er friskt, men myndighetene anbefaler at jegerne følger enkle forholdsregler i disse områdene.

Det er ikke kjent at CWD kan overføres til mennesker, men alle dyr som får påvist CWD skal kasseres. I forkant av årets jakt, vil også Mattilsynet komme med en vurdering av hvilke forholdsregler som bør tas av jegere i Norge.

CWD hos elg, hjort og andre arter

CWD er påvist hos amerikansk elg og hjort, men aldri før hos hjortevilt i Europa. Områdene villreinen bruker i Nordfjella overlapper til dels med leveområder for både elg, hjort og rådyr. Derfor må vi følge med tegn til sykdommen også hos andre hjorteviltarter, selv om det ikke er noe mistanke om flere syke dyr.

Individer med CWD endret gjerne oppførsel og kan være mindre sky for mennesker. Funn viser at de oftere er utsatt for andre dødsårsaker, som påkjørsler og rovdyr. Det er ikke kjent at sykdommen overføres til rovdyrene eller åtseleterne.

Ved mistanke om CWD hos villrein, kontakt Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet overvåker forekomsten av CWD i Norge på oppdrag fra Mattilsynet.

 

Relaterte lenker

Kontakt

rådgiver Kari Bjørneraas
viltseksjonen
telefon: 952 18 088 

Tema