Delegater under ukas IPCC-møte i Nairobi. Foto: International Institute for Sustainable Development (IISD)/Kiara Worth

Flere spesialrapporter fra FNs klimapanel

Under et møte i Nairobi denne uka la FNs klimapanel rammene for arbeidet med sjette hovedrapport. Hovedrapporten forventes å bli publisert som tre delrapporter fra ulike arbeidsgrupper i 2020 og 2021, samt en synteserapport i 2022. Det ble også vedtatt å lage tre spesialrapporter i denne perioden.

Om FNs klimapanel

195 land er medlem av FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).

Klimapanelet driver ikke egen forskning eller miljøovervåkning, men systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen basert på tusenvis av vitenskapelige studier.

Klimapanelet har kommet med hovedrapporter hvert 5-7 år. Den femte hovedrapporten ble publisert i 2013 og 2014.

Under toppmøtet i Paris kom det fram et ønske fra FNs klimakonvensjon om en spesialrapport om virkningene av en global oppvarming på 1,5 grader over førindustrielt nivå, og tilhørende globale utviklingsbaner for klimagassutslipp. Klimapanelet har nå takket ja til denne invitasjonen og besluttet å lage en spesialrapport på 1,5 grad i 2018.  Arbeidet settes i gang nå ved at eksperter inviteres til å gi innspill på rapportens innhold («scoping»).

Spesialrapporter om hav og land

Klimapanelet vedtok også å lage to andre spesialrapporter før 2022. Den ene rapporten skal være om klimaendringer, hav og kryosfæren og den andre om klimaendringer, ørkenspredning, utarming av jord, bærekraftig forvaltning av jord, matsikkerhet og opptak og utslipp (flukser) av klimagasser i økosystemer på land. De tre spesialrapportene skal lages så tidlig som mulig i arbeidssyklusen for sjette hovedrapport.

Les også:

– Disse temaene er ikke bare svært relevant for beslutningstakere og vårt bredere publikum. De er også områder hvor Klimapanelet, gjennom sine vurderinger, kan bidra til bedre forståelse av det økende omfanget av vitenskapelige studier, sier Hoesung Lee, leder av FNs klimapanel.

Byer skal behandles grundig i hovedrapporten

Klimapanelet vedtok også å gi betydelig oppmerksomhet til klimaendringenes virkninger på byer, og byenes unike utfordringer og muligheter knyttet til klimatilpasning og utslippsreduksjoner, i sjette hovedrapport. Det ble også vedtatt å lage en spesialrapport om klimaendringer og byer etter 2022.

Følger opp kommunikasjonsarbeidet

Det ble fattet flere beslutninger om panelets kommunikasjonsarbeid under møtet i Nairobi. Flere av tiltakene følger opp innspill som kom under klimapanelets ekspertmøte om kommunikasjon som ble avholdt i Oslo i februar i år, etter initiativ fra Norge. Tiltakene skal blant annet bidra til å gjøre rapportene mer forståelige for folk som ikke er eksperter på feltet og gjøre innholdet enda mer relevant for beslutningstakere og andre.

Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel og representerte Norge i møtet.

Støtte til norsk 1,5-gradersforskning

Forskningsrådet har i disse dager utlyst inntil 5 millioner kroner til forskningsaktiviteter som kan bidra til at IPCC har relevant forskning å sammenstille i spesialrapporten om 1,5 graders temperaturøkning. Informasjon om dette finnes på Forskningsrådets nettsted (lenke under).

Relaterte lenker

KONTAKT

Seksjonsleder Solrun Figenschau Skjellum, seksjon for klimakunnskap og klimatilpasning, telefon 922 11 745

Tema