Produktregisteret gir myndighetene oversikt over farlige kjemikalier på det norske markedet. Illustrasjonsfoto: John Petter Reinertsen.

Ny EU-dom sikrer fortsatt kontroll med kjemikalier

EU-domstolen konkluderer med at nasjonale produktregistre ikke er i strid med EU-bestemmelsene. Farlige kjemikalier skal fortsatt registreres i det norske produktregisteret. 

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemikalier som importeres til og produseres i Norge.

Oversikt over kjemikalier

Det ble opprettet i 1981, inneholder informasjon om mer enn 25000 kjemiske produkter og driftes i dag av Miljødirektoratet.

Les mer om farlige kjemikalier på Miljøstatus

De øvrige nordiske landene har tilsvarende registre. Hovedhensikten er å gi myndighetene oversikt over farlige kjemikalier på det norske markedet for å kunne beskytte forbrukere og arbeidstakere.

I Sverige gikk selskapet Canadian Oil Company Sweden AB til sak mot staten med påstand om at det svenske produktregisteret er i strid med EU-retten fordi man allerede må registrere kjemikaliene til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA under regelverket REACH.

Sverige fikk medhold

EU-domstolen ga nylig medhold til den svenske stat. Retten har avgjort at medlemslandene kan kreve at produkter også skal registreres i nasjonale databaser hvis opplysningene er nødvendige for myndighetens arbeid med å beskytte mennesker og miljø.

Norge har støttet Sverige i rettssaken.

– Vi tolker dommen dithen at Norge fortsatt han ha et produktregister som gir myndighetene en helt nødvendig oversikt over farlige kjemikalier. Dette er blant annet et sentralt verktøy for myndighetenes arbeid med kontroller av importører, produsenter og omsettere av kjemiske produkter og for Giftinformasjonens råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger. Dataene brukes også som et grunnlag i arbeidet med å regulere de verste stoffene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

KONTAKT

seksjonsleder Håkon E. Larsen
produktseksjonen
telefon: 959 92 465

Tema