Fra Åkre og Vikane i Ullensvang kommune. Skogen her er blant de eldste, mest intakte og naturprega i Hordaland. Foto: Magnus Johan Steinsvåg

18 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 18 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 

Samlet nytt verneareal er ca 48 km², hvorav ca 29 km² er produktiv skog. 5 av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater. Med dette vernevedtaket er omlag 3 prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

Et av områdene – Kopperhaugene og Vindernhøgda i Oslo kommune – er vernet i medhold av § 11 i markaloven, mens de øvrige områdene er vernet i medhold av naturmangfoldloven. Av disse ligger et av områdene på grunnen til Opplysningsvesenets fond, mens de øvrige områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn.

Seks av de nye vernede områdene er vurdert å være av nasjonal verneverdi, og flere av skogområdene inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, blant annet kystgranskog og bekkekløfter. 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Asbjørn Tingstad
naturavdelingen
telefon 957 242 37 

Tema