Vi må tilbake til 2004 for å finne et år med færre dokumenterte familiegrupper på landsbasis. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Færre gauper kan jaktes i 2017

52 dyr kan felles under kvotejakten på gaupe som starter 1. februar i 2017. Kvoten er redusert med 30 gauper siden i fjor.

Kvotejakt

  • Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt på et bestemt antall individer, hvor offentlig myndighet fastsetter kvote.
  • Vedtakene skal i størst mulig grad basere seg på utvikling av bestanden, slik dette er rapportert av Rovdata.
  • Det skal særlig legges vekt på om arten produserer et høstingsverdig overskudd, og om det felte dyret utgjør en ressurs for jegeren.
  • Kvote for jakt på gaupe er særlig motivert ut ifra å redusere skade på sau og tamrein. 

Oppdatering 31. januar: Klima- og miljødepartementet (KLD) har nå sluttført behandlingen av innkomne klager. Ingen av kvotene ble endret. Les mer hos KLD.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge, og disse er fordelt på sju av åtte forvaltningsregioner for rovvilt. I 2016 ble det før jakten startet 1. februar registrert 52 familiegrupper på landsbasis, og bestanden er dermed under det nasjonale bestandsmålet.

Dette er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med året før, og vi må tilbake til 2004 for å finne et år med færre dokumenterte familiegrupper på landsbasis.

Maksimalt 17 hunndyr

Rovviltnemndene i Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge har selv fastsatt kvoter for jakt på gaupe, ettersom de nasjonale bestandsmålene i disse regionene er nådd. I Nordland og Troms og Finnmark har Miljødirektoratet fastsatt kvoter etter anmodning fra rovviltnemndene ettersom bestanden i disse regionene ligger under bestandsmålet. Totalt er det åpnet for uttak av 52 gauper for kvotejakta i 2017. Maksimalt kan det felles 17 voksne hunndyr. Jakta stoppes om total- eller hunndyrkvoten fylles.

– Årsaken til lavere kvote er en generell bestandsnedgang, spesielt i region 2 Sør-Norge og 3 Oppland, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Utfordrende å stabilisere gaupebestanden

Overvåkingsresultatene fra Rovdata de siste fem årene viser at gaupebestanden har variert betydelig selv om uttaket av gauper på landsbasis i samme periode har vært rimelig stabilt på mellom 70 og 80 dyr. Det er flere årsaker til at bestanden varierer.

Andelen voksne hunngauper som får fram unger som er i live den første vinteren varierer naturlig en del fra år til år. En annen årsak er at vi er nødt til å ta utgangspunkt i fjorårets estimat på antall familiegrupper når årets kvoter skal fastsettes.

Det er utarbeidet prognoser for bestandens utvikling ett år frem i tid, blant annet basert på uttak av voksne hunndyr.

– Det er størst sannsynlighet for at bestanden av gaupe i Norge i 2018 vil ligge rundt bestandsmålet om antallet felte voksne hunndyr i 2017 er mindre enn 15. Årets totale hunndyrkvoten på 17 dyr og bør føre til en vekst i bestanden mot bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper, sier Vangen.

For å unngå skade på sau og tamrein kan det åpnes for kvotejakt på gaupe selv om bestandsmålet ikke er nådd.

Tall fra Rovbase for 2016 viser at antall påviste skader går ned for gaupe. I 2009 ble det registrert 600 skader, og i år er skadene redusert med en tredel av dette. Påviste skader på sau fra gaupe er i år de laveste av alle rovviltartene.

Kvoter for jakt på gaupe i rovviltregionene i 2017*:

Region

Totalkvote

Hunndyr-kvote **

1 – Vest-Norge

Kvotefri jakt*

 

2 – Sør-Norge

10

2

3 – Oppland

5

3

4 – Oslo/Akershus/Østfold

Ingen jakt

 

5 – Hedmark

Ingen jakt

 

6 – Midt-Norge

25

6***

7 – Nordland

6

3

8 – Troms og Finnmark

6

3

Totalt

52

17

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe.
** Hunndyr, ett år eller eldre
*** Hunndyrkvote i områder med mål om familiegrupper. Ingen hunndyrkvote i områder uten mål om familiegrupper

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Jan Paul Bolstad, viltseksjonen
telefon: 950 60 608

Tema