Kilenotfisker i Trondheimsfjorden. Foto Kristian B. Rian

Økende fangster i sjølaksefisket

Rapporterte laksefangster fra sjølaksefiske i 2016 viser at fisket ligger over gjennomsnittet for de siste fem år. Samlet fangst er likevel på et historisk lavt nivå, og Sør-Trøndelag opplever en stor nedgang sammenliknet med fangstene i 2015.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde 25. november fangststatistikken fra årets sjølaksefiske. Totalt viser tallene en oppgang i fangst i forhold til i fjor. I den ordinære sesongen i sjø ble det i 2016 rapportert fanget 60 929 laks og 1760 sjøørret i sjølaksefisket i Norge. Samlet utgjorde dette en total vekt på 273 tonn (Figur 1).

Basert på vekt, er dette 15 prosent høyere enn i 2015, og 13 prosent høyere enn gjennomsnittet for perioden 2011 til 2015. Den største økningen i fangst ser vi i Finnmark. Størst reduksjon finner vi i Sør-Trøndelag der fangsten ble nær halvert fra 2015 til 2016.

– Når en ser på resultatene fra lakseovervåkningen i Agdenes er det tydelig at en større del av innsiget til de store elvene i Trondheimsfjorden kom mye tidligere i år enn i fjor. Samtidig ble fiskesesongen i sjøen utsatt med en uke slik at mye av laksen var kommet til elvene før man begynte å fiske i sjøen, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Den samlede oversikten over fangst får vi når SSB legger fram tall for elvefisket i februar. Mer sikker kunnskap om hvor mye laks som har kommet inn til kysten i løpet av året får vi først når innsigsberegninger fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning foreligger nærmere sommeren 2017.

Fylkesvise variasjoner

Tabellen under viser rapportert fangst i sjølaksefisket for de ulike fylkene i 2015 og 2016. Merk at Agder består av fylkene Aust- og Vest-Agder, mens Østlandet består av fylkene Østfold, Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus. Fylkene hvor det ikke er åpnet for ordinært fiske er utelatt fra tabellen. Fangstene er ikke korrigert for innslag av rømt oppdrettslaks. Fangsttall fra forskningsfiske er inkludert (Kilde: SSB).

Fylke

Fangst 2015

Fangst 2016

Finnmark

89905

134812

Troms

15027

16327

Nordland

4803

4955

Nord-Trøndelag

45705

42927

Sør-Trøndelag

37993

19335

Møre og Romsdal

13948

18223

Sogn og Fjordane

5515

4849

Rogaland

9538

11312

Agder

12228

17075

Østlandet

2240

3305

Finnmark og Sør-Østlandet hadde størst oppgang i fangst. Fangstene i disse områdene ble henholdsvis 50 prosent og 41 prosent høyere enn fangstene i 2015, og 22 prosent og 16 prosent høyere enn gjennomsnittet for perioden 2011 til 2015. Møre og Romsdal hadde også en bedre sesong med 31 prosent høyere fangst enn i fjor, og 4 prosent høyere fangst enn snittet for 2010-2014 (Figur 2).

Kontakt

seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal, fiskeseksjonen
telefon 415 93 399

Tema