Rottegiftnivåene var så høye at de kan være dødelige for de svakeste revene. Illustrasjonsfoto: Peter Trimming//Creative Commons.

Rottegift i urban rev

Ny rapport viser at urbane dyr har en rekke miljøgifter i seg. Det mest urovekkende er at nesten alle revene i undersøkelsen hadde høye nivåer av rottegift i seg. 

Om overvåknings-programmene

«Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø»
Utføres av Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Startet i 2012. Skal gi kunnskap om forurensningssituasjonen i det terrestriske næringsnettet i bynære områder. Programmet skal også gi informasjon om nivåer av ulike miljøgifter i ulike dyr og om miljøgiftene oppkonsentrer via næringskjeden og om de sammen utgjør en risiko for dyr som lever i dette miljøet.

«Miljøgifter i en urban fjord»
Utføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Programmet startet opp i 2013 og har som hovedmål å kartlegge nivåer av miljøgifter i næringsnettet i Indre Oslofjord og å spore forurensningskilder. Målet med programmet er å undersøke tilførsler av miljøgifter i et tett befolket område og studere hvordan disse påvirker et fjordsystem. Det tas prøver av sedimenter, dyreplankton, blåskjell, reker, børstemark, sild, torsk og gråmåker i Oslofjorden.

Overvåkningsprogrammene «Miljøgifter i en urban fjord» og «Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø» måler miljøgifter i dyr som lever i eller nær Oslo.

– Målet er å vise hvordan kjemikalier vi omgir oss med i hverdagen, påvirker miljøet og naturen rundt oss, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Skadelige nivåer

Årets undersøkelser målte en rekke miljøgifter i jord, meitemark, rotter, rev, havbunn (sediment), børstemark, krill, reke, sild, torsk og i egg fra gråtrost, spurvehauk, kattugle og gråmåke.

De mest alarmerende funnene var de høye nivåene av rottemiddelet bromadiolon som ble funnet i revelever.

Les også: Lite ulovlige muse- og rottemidler i butikkene

– Disse revene kan ha vandret inn mot bebyggelse og fått i seg forgiftet mat på steder der man har prøvd å bli kvitt skadedyr med rottemiddel. Overvåkingen viste også høye nivåer av rottemidler i levende rotter fanget i byen. For reven, som kanskje spiser dem, er nivåene så høye at de kan være skadelige. For de svakeste revene kan de være dødelige, sier Hambro.

Indre blødninger

De fleste muse- og rottegifter inneholder antikoagulanter, det vil si blodfortynnende stoffer, som dreper musene og rottene.

(saken fortsetter under bildet)

Stoffene kan også føre til indre blødninger, skader på indre organer og i verste fall død for andre dyr og mennesker. De er også skadelige for fugler og dyr som spiser forgiftede mus.

I en tidligere norsk undersøkelse ble det funnet høye rotte- og musegiftnivåer i hubro og kongeørn.

– Dette tyder på at såkalte toppredatorer – dyr som er på toppen av næringskjeden – kan være spesielt utsatt. Foreløpig har vi kun analysert et fåtall dyr. Undersøkelsene vil derfor fortsette i de kommende årene, forteller Hambro.

Skal godkjennes

Rottegift er også funnet i ulv og hund. I sommer fant Veterinærinstituttet høye nivåer i en død ulv som ble funnet i en sjø på Austmarka i Kongsvinger, og undersøkelser gjort ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet viste at hver femte hund har rottegift i kroppen.

Alle muse- og rottemidler som selges skal nå ha godkjenning fra Miljødirektoratet.

Privatpersoner har fremdeles lov til å bruke musemidler, men bare innendørs. Kun sertifiserte skadedyrbekjempere har lov til å bekjempe rotter. Hensikten med disse restriksjonene er å begrense spredning av muse- og rottemidler i miljøet.

Les også: Nasjonale krav til godkjente muse- og rottemidler

– Funnene i oslorev viser hvor viktig det har vært å få på plass et strengere regelverk. Miljødirektoratet kjører i høst en kampanje mot forhandlere av slike midler for å sjekke om de omsettes i henhold til regelverket, sier miljødirektør Hambro.

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Christel Moræus Olsen
seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
telefon: 452 83 459

Seksjonsleder Eli Vike
Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering
Telefon: 407 22 705

Tema

Kategori