Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Det er derfor viktig å sikre at mest mulig leveres til forsvarlig behandling for å hindre skader på mennesker og naturmiljø. Illustrasjonsfoto: Fylkesmannen i Hordaland.

Nå skal alle deklarere farlig avfall digitalt

1. mai er datoen alle produsenter og mottak av farlig avfall må få med seg. Da kan man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Alle skal over på Avfallsdeklarering.no

DEKLARERING AV FARLIG AVFALL OG RADIOAKTIVT AVFALL

Virksomheter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak.
Før transport skal avfallet deklareres. Deklarasjonen skal følge transporten.
Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert og skal sørge for at deklarasjonen følger alle leveranser ved videre levering.

Deklarering, det vil si innrapportering, av farlig og radioaktivt avfall sikrer at myndighetene har nødvendige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, samt at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte.

Vi får også god oversikt over hva slags og hvor store mengder farlig avfall som leveres inn til behandling. Det gir oss et godt grunnlag for å vurdere og sette i verk målrettede virkemidler på avfallsområdet.

Miljødirektoratet er myndighet for farlig avfall og Statens strålevern er myndighet for radioaktivt avfall.

Les mer om farlig avfall på Miljøstatus

820 av drøyt 23 000 avfallsprodusenter har begynt å ta i bruk Avfallsdeklarering.no, det nye elektroniske systemet for innrapportering av farlig avfall.

– Vi er ikke fornøyd med oppslutningen. Nå har vi forenklet, forbedret og digitalisert og så følger ikke næringslivet opp. Det nye elektroniske deklarasjonssystemet skal gjøre det enklere både for bransjen og oss, og vil redusere papirhaugene betraktelig. Dette er en vinn-vinn-løsning, derfor setter vi nå en frist til 1. mai. Da må alle som produserer eller tar imot farlig avfall, ha lest veilederne og tatt tjenesten i bruk, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Digitalisering

Elektronisk deklarering vil gjøre driften billigere og enklere, og næringslivet vil spare flere millioner kroner i året.

Miljødirektoratet har årlig fått inn rundt 200 000 deklarasjonsskjemaer for farlig avfall.

Det blir det slutt på når alle går over på den elektroniske løsningen.

– Vi skjønner at noen synes det er vanskelig å sette i gang med et helt nytt system. Derfor har vi utarbeidet en kortere veileder. Vi håper det kan få flere over på løsningen, sier Hambro.

Spillolje

Refusjonsberettiget spillolje skal også deklareres elektronisk, men anlegget som tar imot spillolje og søker om refusjon, må sende anmodningen på papir.

Det vil komme en elektronisk løsning for spilloljerefusjonssøknad så raskt som vi rekker. Inntil den er klar må søknad om refusjon for spillolje sendes på papir som tidligere.

Relaterte lenker

KONTAKT

Brukerstøtte på telefon 951 61 748 eller epost

For spørsmål om regelverket om farlig avfall, kontakt

senioringeniør Ingebjørg Svindland 
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 991 55 043

sjefingeniør Mette Follestad
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 901 14 344

Tema