Betydelige mengder elektrisk og elektronisk avfall eksporteres ulovlig. Foto: iStock.

Strengere krav til eksport av brukte EE-produkter

Fra 1. januar 2016 ble det innført krav til testing og dokumentasjon ved eksport av brukte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Alle som skal sende brukte EE-produkter ut av Norge, plikter å sette seg inn i de nye kravene. 

Eksport av EE-avfall

Det er viktig at EE-avfall ikke havner i land som ikke har kapasitet til å håndtere det.

EE- produkter inneholder farlige stoffer som bly, kadmium, kvikksølv, PCB, freongasser og bromerte flammehemmere.

EE-avfall må derfor håndteres forsvarlig den dagen det blir kastet.

Det har store konsekvenser for helse og miljø hvis slikt avfall ikke blir behandlet riktig.

Les mer om Elektrisk og elektronisk avfall på Miljøstatus.

De siste årene har Miljødirektoratet avdekket at betydelige mengder elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) eksporteres ulovlig. Dette er også en utfordring i andre europeiske land.

WEEE-direktivet stiller detaljerte krav til grensekryssende forsendelse av brukte EE-produkter. 1. januar 2016 ble disse kravene tatt inn i avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall.

I det nye regelverket må eksportøren dokumentere en rekke forhold. Særlig viktig er kravet om at produktene skal være testet.

De nye kravene skal hindre at EE-avfall eksporteres som produkter, og gjøre tilsyn av slike forsendelser enklere.

Testing, dokumentasjon og emballering

Alle som skal eksportere brukte EE-produkter må sørge for å overholde de nye kravene. Miljødirektoratet oppfordrer relevante aktører til å sette seg godt inn i kravene i § 1-24 i avfallsforskriften kapittel 1.

De nye kravene innebærer blant annet at:
• EE-produktene skal emballeres
• Hvert enkelt EE-produkt skal testes før eksport
• Testingen skal dokumenteres og festes til hvert enkelt produkt
• Sammen med forsendelsen skal blant annet følgende dokumentasjon legges ved:
** Protokoll med dokumentasjon om testing av alle produktene
** Kontrakt, faktura eller annet som kan dokumentere at produktene er egnet for direkte ombruk
** Erklæring om at forsendelsen ikke inneholder avfall

Det er tre unntak fra kravet om produkttesting, se § 1-24 fjerde ledd i forskriften for detaljer.

Brudd på krav til testing og dokumentasjon

Dersom eksportøren ikke følger kravene og det er mistanke om at forsendelsen er EE-avfall, trer grensekryssforordningen i kraft. Illegal eksport av EE-avfall kan politianmeldes og gi bøter og/eller fengselsstraff.

KONTAKT

seniorrådgiver Heidis Holstad Frantzen
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 480 54 114

Tema