De fleste utslippene fra tankanlegg er små, men de kan likevel forårsake miljøskade. Foto: Miljødirektoratet.

Veileder til tankforskriften

Miljødirektoratets nye veileder gir nærmere forklaringer på og tolkninger av tankforskriften. Den kan være nyttig for tankeiere, brukere, konsulenter og involverte i bygging, drift og vedlikehold av tankanlegg.

Fakta om tankforskriften

Gjelder lagring og tilknyttede aktiviteter, inkludert lasting og lossing og annen type lagring tilknyttet håndtering av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall. Rørledninger knyttet til ankene er også omfattet.

Forskriften stiller krav til lagring av oljeprodukter i tanker større enn ti kubikkmeter, og for andre kjemikalier og farlig avfall for tanker større enn to kubikkmeter. Disse grensene vil regulere de rundt 20 000 tankene som utgjør det mest vesentlige potensialet for forurensning. Tanker som er mindre enn disse grensene, vurderes å ha et mindre potensial for forurensning og blir ikke omfattet av forskriften.

Det finnes rundt 34 000 tanker med farlige kjemikalier eller avfall hos bedrifter i Norge i dag.

Ifølge Kystverket skjer det hvert år over 100 akutte utslipp og lekkasjer av olje, drivstoff eller kjemikalier fra slike tankanlegg. Selv om utslippene er små, kan de føre til miljøskade på omgivelsene.

Les mer om forurenset grunn på Miljøstatus

Miljødirektoratet utarbeidet en forskrift som skjerpet kravene til lagring av farlige kjemikalier. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014.

Les også: Ny forskrift stiller strengare krav til tankanlegg

Nå har Miljødirektoratet laget en veileder som forklarer de de enkelte paragrafer i tankforskriften.

Veilederen vil være nyttig for eiere, brukere, konsulenter og andre som er involvert i bygging, drift og vedlikehold av tankanlegg.

Last ned veilederen her

KONTAKT

sjefingeniør Lars Drolshammer
industriseksjon 2
telefon: 901 63 122

seksjonsleder Harald Sørby
industriseksjon 2
telefon: 928 52 504

Tema