Det vil ikke åpnes for jakt på svarttrost. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Nei til jakt på trost

Det blir ikke åpnet for jakt på svarttrost og måltrost. Det har Miljødirektoratet konkludert med etter at nye jakttider har vært på høring.

– Høringen har gitt klar tilbakemelding om at jakt på de to trostefuglene ikke er ønskelig. Folk har et nært forhold til disse sangfuglartene. Mange peker på at jakt på dem i liten grad vil være basert på norsk tradisjonell matauk, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Stort engasjement

I underkant av 250 høringssvar kom inn før høringsfristen gikk ut for forslaget til jakttider for femårsperioden 2017 til 2022. Både privatpersoner, organisasjoner, kommuner og statlige etater leverte høringsuttalelser.

– Høring av nye forskrifter er en del av den demokratiske prosessen og gir oss verdifulle innspill, både faglig og om folkets rettsoppfatning, sier miljødirektøren.

I forkant av høringen ble det gjort et stort arbeid for å oppdatere kunnskapen om status for bestandene av en rekke viltarter. Arbeidet bekreftet at en rekke arter i Europa og Norge opplever kraftig tilbakegang, og særlig vadefugler og en rekke spurvefugler sliter. Måltrost og svarttrost har derimot stabile bestander.

Høstbart overskudd

Hvorvidt en viltart i Norge får jakttid, avhenger av om bestanden produserer et høstbart overskudd, representer en høstingsverdig ressurs og at høsting har aksept i befolkningen. Dette, kombinert med hensynet til skadefelling og et ønske om å gå bredt ut i en høring, var avgjørende for at Miljødirektoratet valgte å høre på et forslag om å åpne for jakt på artene.

– Vi har hatt jakt på grå- og rødvingetrost i lang tid uten negative reaksjoner, og etter bestandsstørrelsen var det naturlig å vurdere måltrost og svarttrost på linje med disse. Den sterke motstanden er likevel et vesentlig hensyn som vi legger til grunn når vi konkluderer med å ikke fastsette jakttid for disse artene, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet vil fastsette nye jakttider for alle jaktbare arter i løpet av året. Jakttidene vil gjelde fra 1. april 2017 til 31. mars 2022.

Relaterte lenker

Kontakt:

seksjonsleder Terje Qvam, friluftslivseksjonen
telefon: 970 12 330

Tjenester og verktøy

Tema