Skip som anløper norske havner, må få levert avfallet i tilfredsstillende mottaksanlegg. Det er havnenes ansvar å sørge for planer for avfallshåndteringen og sende de inn til Fylkesmannen for godkjenning. Foto: Torgrim Asphjell, Miljødirektoratet.

Halvparten av havnene mangler avfallsplaner

Miljømyndighetene etterlyser avfallsplaner i om lag halvparten av alle havner i Norge. Miljødirektoratet setter nå i gang en aksjon i regi av fylkesmennene  for å følge opp at havner som fremdeles ikke har sendt inn sine planer, får fortgang i arbeidet og følger regelverket.

Avfallsplaner

Avfallsplanene skal godkjennes av Fylkesmannen i fylket der havnen er lokalisert.

En godkjenning varer i tre år.

Kravene til avfallsplaner er beskrevet i forurensingsforskriften kapittel 20, som er den norske gjennomføringen av EUs skipsavfallsdirektiv (direktiv 2000/59/EF).

European Maritime Safety Agency (EMSA) fører tilsyn med hvordan Norge etterlever skipsavfallsdirektivet. Norge ble i 2016 dømt av EFTA-domstolen for manglende oppfølging og praktisering av dette regelverket. 

Forsøpling til havs er et økende nasjonalt og internasjonalt problem.  Avfallet kommer fra flere kilder, men avfall fra skip og båter står globalt for omtrent 20 prosent av den marine forsøplingen. Det er derfor viktig at skip leverer avfallet sitt på land og at havner har tilstrekkelige mottaksordninger for avfall og lasterester fra de som anløper havnen. 

Det er også et krav i norsk og europeisk regelverk om at havner skal ha avfallsplaner for mottak og håndtering avfall som er godkjent av offentlig myndighet. I Norge er det Fylkesmannen som har ansvaret for godkjenning av avfallsplaner.

-          Det er viktig at alle havner har tilfredsstillende anlegg som tar imot avfall fra skip. At skipene kan bli kvitt avfallet når de kommer til havnene, vil bidra til å forhindre at skipsfarten dumper avfallet sitt på havet, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro. 

Havnens ansvar

Det er havnen som er ansvarlig for at de har en godkjent avfallsplan.  Fristen for å ha en godkjent avfallsplan gikk ut i 2014, men det er fortsatt mer enn 60 prosent av havnene som ikke har en godkjent plan.

Dersom det er behov, kan tvangsmulkt bli brukt som økonomisk virkemiddel for å sikre at havnen leverer planen til godkjenning.

-          De syv største havnene i Norge er blant dem som har godkjente avfallsplaner. Selv om det generelt tas godt hånd om skipsavfallet i norske havner, er det mange av havnene som mangler avfallsplaner. Det er viktig at havnene som ikke har sendt inn avfallsplanene, gjør dette så raskt som mulig, sier Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Monika Lahti
miljøgiftavdelingen
telefon 46 50 45 88

Tema