Kreosotprodukter godkjent til treimpregnering

Miljødirektoratet har vurdert bruk av kreosotprodukter til bruk i treimpregnering, og har godkjent bruk til enkelte bruksområder. Godkjenningen gjelder ikke bruk av de kreosotimpregnerte trematerialene, bare om treverket skal kunne impregneres i Norge.

Kreosot har betenkelige helse- og miljøegenskaper, og bruken av kreosotolje og kreosotbehandlete materialer er derfor strengt regulert. All privat bruk av kreosotolje er forbudt, og det er strenge restriksjoner for profesjonell bruk av både kreosotolje og kreosotbehandlet treverk.

Mer om kreosot og restriksjonene

Bruk av kreosotbehandlet treverk reguleres gjennom REACH-regelverket

Kreosot som aktivt biocidstoff ble godkjent i EU i 2011 i henhold til det tidligere biociddirektivet (98/8/EC), men det ble ikke gitt bestemmelser som omfattet treverk impregnert med kreosot. Dette gjør at kreosotbehandlet treverk fortsatt fritt kan importeres uavhengig av Miljødirektoratets nye vedtak vedrørende bruk av selve kreosotoljen. Per i dag er det derfor kjemikalieregelverket REACH, og ikke biocidregelverket, som regulerer bruken av kreosotbehandlet treverk.

Har vudert bruk av kreosotoljer

Miljødirektoratet har nå vurdert søknader om godkjenning av kreosotolje for bruk ved impregneringsverk i Norge. Kreosot oppfyller eksklusjonskriteriene i EUs biocidforordning ((EU) nr. 528/2012), og det er derfor utført en vurdering av kreosot sammenlignet med andre treimpregneringsmidler og alternative materialer. Basert på en vurdering gjort i Sverige har Miljødirektoratet gjort en tilleggsvurdering og har konkludert vedrørende bruk av kreosotolje i Norge.

Tillat bruk i treimpregnering

Miljødirektoratet har vedtatt at kreosotolje kan brukes til:

  • impregnering av jernbanesviller
  • stolper til overføring av elektrisitet og telekommunikasjon
  • marin bruk
  • brokonstruksjoner.

Produktene ble ikke godkjent til behandling av gjerdestolper og kledning til hus.

Kreosotbehandlete jernbanesviller blir nesten utelukkende brukt til utskifting av gamle tresviller der det av ulike grunner ikke er mulig eller hensiktsmessig å erstatte disse med sviller av andre materialer. Ved bruk i marint miljø og til brokonstruksjoner er det viktig at det i de enkelte prosjektene vurderes hvordan helse- og miljørisiko kan minimeres. Ved bruk av kreosotbehandlete stolper er det spesielt viktig at mellomlagring før oppsetting skjer slik at kreosot ikke lekker ut i bakken fra lagrede stolper.

Hva skjer videre?

Kreosot som biocidaktivt stoff skal vurderes av Storbritannia fra 2018, og den vurderingen vil være viktig for kreosots framtid som treimpregneringsmiddel. Her vil også bestemmelser for bruk av kreosotbehandlet treverk bli vurdert.

Relaterte lenker

Tema