Avslår søknad om skadefelling av ulv

Miljødirektoratet har avslått en søknad om skadefelling av en ulv i Trysil kommune. Det er ikke mistanke om at ulven utviser unormal atferd og felling anses å ha svært begrenset skadereduserende effekt. 

Skadefelling

Felling av enkeltindivider av rovvilt for å stanse eller forhindre en skadesituasjon.

Også et virkemiddel i tilfeller hvor bestemte enkeltindivider av rovvilt har utviklet en særlig problematisk eller uønsket atferd.

Det skal vurderes om andre tiltak vil ha tilfredsstillende effekt for å stanse eller forebygge skade, og at uttaket ikke vil være til skade for bestandens overlevelse.

Tiltak som vurderes avhenger av type situasjon hvor felling kan være aktuelt, f. eks. tidlig nedsanking av tamdyr og beite innenfor rovdyravvisende gjerder, eller tiltak for å prøve å endre en uønsket adferd gjennom blant annet skremmeforsøk.

Skadefelling skal unngås dersom andre løsninger kan redusere eller eliminere det aktuelle problemet, og dette vurderes også etter prinsippet om differensiert forvaltning.

Trysil kommune har søkt om skadefelling av en ulvetispe som ble observert på og nært et gårdstun i Søre Osen i månedsskiftet januar-februar. Bakgrunn for søknaden er mistanke om unormal atferd og nærhet til mennesker. Tispa er en av de forvaltningsmerkede dyrene i Slettåsreviret.

Miljødirektoratet har vurdert saken opp mot rovviltforskriften § 13, som blant annet gir direktoratet adgang til å tillate felling av rovvilt for å ivareta offentlige interesser av betydning. Sentralt i vår vurdering er om ulven utviser normal skyhet overfor mennesker.

Observasjonen omtalt i søknaden ble meldt inn og sjekket ut av feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) mens ulven fortsatt oppholdt seg ved gården.

Oppsøkte slakteavfall

Etter et skremmeforsøk utført av SNO 1. februar kom ulven tilbake til området nær gårdstunet. Undersøkelser på stedet avdekket et område noen hundre meter fra tunet med slakteavfall fra elgjakt. SNO iverksatte et nytt skremmeforsøk 3. februar, og slakteavfallet ble fjernet.

– Å besøke et område med slakteavfall må anses som normal atferd, særlig når det gjelder unge og uerfarne ulver. Vi valgte likevel å skremme ulven, ettersom beboere opplevde situasjonen som ubehagelig, og for å unngå et potensiale for tilvenning til mennesker, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

GPS-data viser at ulven etter det andre skremmeforsøket løp flere kilometer unna, og dagen etterpå oppholdt den seg langt unna gården på sør- og vestsiden av Osensjøen.

Kan ha drept hund

SNO mottok 7. februar melding om en savnet hund av rasen chihuahua øst for Osen-sjøen i nærheten av Nordby. Hunden hadde blitt sluppet ut på lufting sammen med to andre hunder av samme rase den 2. februar, men kom ikke tilbake sammen med de andre. Funn Statens naturoppsyn har gjort omtrent 250 m fra gården sammenholdt med GPS-data tyder på at hunden har blitt tatt av samme ulvetispe. Det er ikke mulig å fastsette hvor mellom gard og funnplass hunden ble tatt.

At ulv er aggressiv mot hund er ikke nødvendigvis unormal eller uventet atferd. Ulv og hund er samme art, og ulver opplever hunder som potensielle konkurrenter uavhengig av hundens størrelse.

Rovviltforskriften § 13 gir også Miljødirektoratet adgang til å tillate felling av rovvilt for å begrense ytterligere skade på hund.

– Det er alltid beklagelig når ulv dreper hunder. Felling av ulv anses imidlertid å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund sier Hambro.

I tillegg setter rovviltforskriften som vilkår for skadefelling at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning for å hindre ytterligere skade på hund. I dette tilfellet finnes det tiltak for å forebygge angrep.

Tiltak for å forebygge angrep

Risikoen for skade på hund øker høst og vinter, det vil si i løpet av jakta og i ulvenes parringstid. For å minimere sjansen for skade på hund i områder med fast bestand av ulv, særlig innenfor etablerte revir, bør hundene kun slippes løs innenfor inngjerdet område hvor en har god oversikt over hundene eller i hundegård. Ved jakt med hund i ulverevir, bør man ha hunden i bånd eller utstyre den med beskyttelsesvest.

Åte og avfall kan tiltrekke ulv

Slakteavfall og reveåter er ofte årsak til at rovvilt oppsøker visse områder, og i noen slike tilfeller kan det kan oppstå konflikter. Dersom en legger ut reveåter eller annet slakteavfall i eller nært ulverevir er det viktig å være klar over at dette kan tiltrekke ulv. 

Relaterte lenker

Kontakt

Vaktelefon for rovvilt, 
telefon 977 87 000

Tjenester og verktøy

Tema