Avslår søknader om skadefelling av ulv

Miljødirektoratet har avslått to søknader om skadefelling av ulv i Aurskog Høland og Eidskog kommuner. Det er ikke mistanke om at ulvene i området utviser unormal atferd. Felling av ulv anses å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund innenfor ulvesonen. Dette er i samsvar med tidligere praksis i lignende saker. 

Skadefelling

  • Felling av enkeltindivider av rovvilt for å stanse eller forhindre en skadesituasjon.
  • Også et virkemiddel i tilfeller hvor bestemte enkeltindivider av rovvilt har utviklet en særlig problematisk eller uønsket atferd.
  • Det skal vurderes om andre tiltak vil ha tilfredsstillende effekt for å stanse eller forebygge skade, og at uttaket ikke vil være til skade for bestandens overlevelse.
  • Tiltak som vurderes avhenger av type situasjon hvor felling kan være aktuelt, f. eks. tidlig nedsanking av tamdyr og beite innenfor rovdyravvisende gjerder, eller tiltak for å prøve å endre en uønsket adferd gjennom blant annet skremmeforsøk.
  • Skadefelling skal unngås dersom andre løsninger kan redusere eller eliminere det aktuelle problemet, og dette vurderes også etter prinsippet om differensiert forvaltning.

I to av tilfellene som beskrives i søknadene har ulv skadet (Aurskog) og drept (Eidskog) hunder i direkte tilknytning til eiernes hus. Bakgrunnen for søknadene er ifølge søker vedvarende unormal adferd, manglende skyhet for mennesker og skader på hund fra ulv.

Begge steder har Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) vært på stedet for å undersøke skadene og sikre spor.

Miljødirektoratet har vurdert saken opp mot rovviltforskriften § 13, som blant annet gir Miljødirektoratet adgang til å tillate felling av rovvilt for å ivareta offentlige interesser av betydning, og for å begrense ytterligere skade på hund.

Miljødirektoratet har derfor på den ene side vurdert om ulven utviser normal skyhet overfor mennesker, og på den andre side vurdert skadepotensialet overfor hund.

Normal atferd

– Vi forstår at observasjoner av ulv nært bebyggelse kan oppleves som ubehagelige. Det er naturlig at ulv og mennesker av og til møtes i områder hvor folk bor innenfor ulverevir. Det avgjørende i vår vurdering i slike saker er om ulven utviser normal skyhet, og ingenting i de beskrevne tilfellene tyder på noe annet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Statens naturoppsyn har utført flere sporinger i området på bakgrunn av innmeldte observasjoner av ulvespor og ulv. Disse sporingene har ikke avdekket unormal oppførsel.

I søknaden om skadefelling av ulv i Aurskog-Høland vises det til flere hendelser fra og med november 2016 i leveområdet til ulvene i Aurskogsreviret. Beskrivelsene av hendelsene i søknaden tyder ikke på at ulvenes atferd er unormal, selv om de har vist seg for mennesker ved noen anledninger og gått til angrep på en hund.

At ulv er aggressiv mot hund er heller ikke nødvendigvis unormal eller uventet atferd. Ulv og hund er samme art. Ulver opplever hunder som potensielle konkurrenter, og hunder opplever ulver som store hunder.

– Det er svært beklagelig når ulven går til angrep på hunder. Felling av ulv anses imidlertid å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund innenfor ulvesonen, sier Hambro.

I tillegg setter rovviltforskriften som vilkår for skadefelling at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning for å hindre ytterligere skade på hund. I disse tilfellene finnes det tiltak for å forebygge angrep.

Tiltak for å forebygge angrep

Risikoen for skade på hund øker høst og vinter, det vil si i løpet av jakta og i ulvenes parringstid. I områder med fast bestand av ulv, særlig innenfor etablerte revir, kan det være lurt å lufte hunder i bånd, og kun slippe dem løs på inngjerdet gårdsplass eller i hundegård. Ved jakt med hund i ulverevir, kan man ha hunden i bånd eller utstyre den med beskyttelsesvest.

I tilfeller hvor publikum opplever at ulv opptrår nært bebyggelse eller folk, eller mistenker unormal oppførsel, er det viktig at SNO varsles så raskt som mulig, så de kan dokumentere det som har skjedd og eventuelle tiltak kan vurderes.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Dag Stian Husby,
telefon 984 75 911

Tjenester og verktøy

Tema