I perioden fra 1. mai til 12. juni er det så langt blitt samlet 48 ekskrementprøver fra ulv hvor 13 er ferdig analysert. Foto: Lars Gangås, SNO/Miljødirektoratet

Både norsk og svenskfødt ulv påvist utenfor ulvesonen

DNA-analyser av ekskrementprøver så langt i sommer viser at 2 av 3 ulver påvist utenfor ulvesonen i Norge er svenske. Fem av ni ulver som ble forvaltningsmerket i Hedmark har vandret ut av ulvesonen og til Sverige. 

Overvåking av ulv

  • Ulv blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.
  • Ekrementprøver samles av Statens naturoppsyn hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det samles prøver igjennom hele året ut fra innmeldinger og observasjoner.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Rovdata har ansvaret for programmet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland

De siste DNA-analyser av innsamlede ekskrement-prøver fra Hurdal, Øyer og Ringebu har påvist to ulver.

Ulven påvist i Hurdal er ei tispe som har utvandret fra sitt føderevir Kindla i Örebro/Dalarna i Sverige.

- Det er fortsatt noen prøver samlet i skadeområdet i Gran og Hurdal som skal analyseres, men så langt tyder funnene på at det er denne ulven som står bak skadene på sau den siste tiden i dette området, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

De to ekskrementprøvene som ble samlet inn i Øyer og Ringebu ga begge DNA-treff på en ulv som tidligere i vinter har vært påvist som avkom fra Julussareviret. I februar og mars ble det samlet prøver fra denne ulven i Stor-Elvdal, i april i Ringsaker og i mai i Løten.

Det tredje individet som er påvist gjennom DNA-analyse av innsamlet ekskrement utenfor ulvesonen er en annen ulv som har innvandret fra det svenske reviret Tansen i Dalarna. Denne hannulven er påvist i Ringsaker i mars, i april i Folldal og i Holtålen i mai.

Pågående innsamling av ekskrementer

I perioden fra 1. mai til 12. juni er det så langt blitt samlet 48 prøver hvor 13 er ferdig analysert. Av de prøvene som gjenstår å analysere er det ytterligere 10 prøver samlet fra Hurdal og Gran, samt 12 prøver samlet i kjente revir innenfor ulvesonen

Rovdatas analyser av de resterende prøvene vil foreligge etter hvert som de blir ferdigstilt og dataene vil bli tilgjengelige i Rovbase.

Ekskrement-prøver samles systematisk inn i forbindelse med overvåking av ulv i Norge for DNA-analyse i løpet av vinteren. I tillegg gjøres det en innsats for å samle inn prøver fra andre registreringer av ulv i løpet av vår og sommer.

Dette gjelder også skadesituasjoner hvor det er påvist skade av ulv på sau eller tamrein. Rovdata er ansvarlig for overvåkingsprogrammet for rovvilt og utfører DNA-analysene fra prøver som samles.

Prøvene samles av Statens naturoppsyn SNO, etter innmeldinger og observasjoner gjort av ulv i løpet av sommeren.

Forvaltningsmerkede ulver har vandret til Sverige

Vi har i tillegg oversikt over en del ulvers bevegelser gjennom forvaltningsmerking. I januar 2017 ble ni unge ulver i Slettås og Osdalsreviret utstyrt med GPS-sendere. Data fra senderne viser at fem av de merkede ulvene har forlatt sine revir, og alle fem har vandret inn i Sverige.

- Det er tidligere vist at ulver født i norske ulverevir i stor grad utvandrer til Sverige, og at det i de fleste tilfeller er svenske utvandrende ulver som blir felt i Norge.  Det er imidlertid uvisst om denne trenden fortsetter eller om dette kan forandre seg med endring i bestanden av ulv i Norge eller i Sverige, sier Hambro.

Les mer om ulvers bevegelser hos Rovdata

En av ulvene som ble merket i Slettåsreviret har vandret ut like sør for Stockholm, en avstand på over 50 mil i luftlinje.

En ulvetispe med opprinnelse fra Slettåsreviret ble felt på skadefelling ved Charlottenberg i Värmland.

En tredje valp fra Slettås vandret ut og ble sist påvist i nordre deler av Värmland, men senderen har ikke levert data etter 18 april. De siste dataene indikerer at batteriet ikke fungerer lengre.

En ulv fra Osdalsreviret har oppholdt seg i nærheten av Sveg i Jämtland.

En annen ulv fra Osdalsreviret som først vandret til Elverum har vandret videre og beveger seg nå på svensk side av grensen mellom Kongsvinger og Torsby.

Se animasjon som viser forvaltningsmerkede ulvers bevegelser.

Kontakt

seniorrådgiver Susanne Hanssen, viltseksjonen
telefon: 907 42 738

Tema