Beregningsteknisk grunnlag for Klimameldingen

Miljødirektoratet har gjennomført tekniske beregninger av utslippsreduksjoner i forbindelse med klimameldinga.

Fredag 16. juni la regjeringen frem Meld. St. 41, Klimastrategi for 2030 – Norsk omstilling i europeisk samarbeid. I meldingen legger regjeringen fram en strategi for 2030 - på veien mot lavutslippssamfunnet. I strategien presenterer regjeringen beregninger gjennomført av Miljødirektoratet. 

Vi har beregnet potensialet for reduksjoner av ikke- kvotepliktige klimagassutslipp som følge av gjennomføring av politiske vedtak, og gjennomføring av tiltak med anslått samfunnsøkonomisk kostnad under 500 kroner per tonn CO2-ekvivalent.

Denne rapporten redegjør for de tekniske beregningene som ligger til grunn for tallene som er presentert i klimameldingen.

Kontakt

avdelingsdirektør Audun Rosland klimaavdelingen, telefon: 957 02 184

fagdirektør Are Lindegaard seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser, telefon: 92028784

Tjenester og verktøy