Tråkker til for klima og helse: Helsesøster Elisabeth Grimmert Hopstock (t.v) i Arendal kommune er klar for å bytte ut bil med elsykkel når hun skal på hjemmebesøk, nå som kommunen får støtte til et prosjekt der ansatte bytter ut bil med el-sykler til tjenestereiser. Her med folkehelsekoordinator Tone Worren Kløcker (midten) og Maria Moksnes (t.h) fra servicesenteret. Foto: Arendal kommune.

Klimasats-millioner til over 120 kommuner

Smarte transportløsninger, bygg og klimasamarbeid på tvers av fylkesgrenser er blant prosjektene som får Klimasats-støtte i 2017. Ambisiøse kommuner fra Alta til Arendal deler en pott på totalt 150 millioner kroner.

Det er stor bredde i prosjektene, fra areal- og transportplanlegging og klimavennlige bygg til selvkjørende busser, fossilfrie maskinparker, el-sykler til tjenestereiser, hurtigladere for el-drosjer, avfallshåndtering, matsvinn og klimavennlige menyer.

Om Klimasats

Støtte skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, sammen eller hver for seg.

Tiltaket skal være politisk forankret i kommunen.

Støtten skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres, og kommunen må ha en egeninnsats.

Klimasats prioriterer tiltak som ikke dekkes av andre støtteordninger.

Over 120 kommuner får støtte

Miljødirektoratet fikk 323 søknader fra 143 kommuner og fylkeskommuner innen fristen. Totalt søkte de om over 330 millioner kroner i støtte. I dag fordeles potten på 150 millioner kroner på 124 kommuner og 170 prosjekter. En del kommuner får støtte til flere prosjekter, og i mange prosjekter er flere kommuner involvert.

Stor overføringsverdi

– Vi har prioritert ambisiøse prosjekter som gir reelle utslippskutt på kort sikt, eller som er et vesentlig skritt på veien til lavutslippssamfunnet. De er ambisiøse fordi kommunene setter seg høye mål for å redusere utslipp og går utover hva lover og regler krever av dem. På den måten blir kommunene en pådriver i klimaarbeidet, og erfaringene blir nyttige for alle andre kommuner, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Klimasats 2017 i tall

Tilgjengelig støtte i 2017: 150 millioner kroner.

323 søknader fra 143 kommuner og fylkeskommuner for 331 millioner kroner.

Tilsagn om støtte gis 170 prosjekter og 124 søkere (kommuner og fylkeskommuner).

– Bra at kommunene går i bresjen

Klimasats administreres av Miljødirektoratet. Ordningen ble opprettet i 2016 med en pott på 100 millioner. Denne ble i budsjettforliket i fjor ble økt til 150 millioner for 2017.

– Klimaendringene skjer globalt, men de kan bekjempes lokalt. Klimasats gir kommunene større mulighet til å teste ut tiltak og teknologier som normalt ville vært for krevende eller risikabelt for en enkelt kommune. Slik kan Klimasats-ordningen bidra til å spre ny teknologi og innovative løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet. Det er bra at kommunene går i bresjen for nye og smarte løsninger innenfor transport, energi, bygg og avfall, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Klimasamarbeid rundt Mjøsa

Klimasats støtter flere areal- og transportplanprosjekter. Blant disse er søknaden fra Oppland og Hedmark fylkeskommuner, som vil lage en strategi for klimavennlig transport-, bosteds- og næringsutvikling i regionen rundt Mjøsa – på tvers av fylkesgrensene, og i samarbeid med kommuner, næringsliv og andre.

– Areal- og transportplanlegging er avgjørende for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, og kommunene har den desidert viktigste rollen i dette arbeidet. Dette er et ambisiøst prosjekt der fylkeskommunene ser helhetlig på regionen, på tvers av fylkesgrensene, hvor klimahensyn og regionutvikling skal gå hånd i hånd. Arbeidet vil også gi varig økt kompetanse om klimahensyn i planarbeid for alle som blir involvert, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Mange vil bygge klimavennlig

Det er stor interesse for klimavennlige bygg i kommunene, og Klimasats fikk byggsøknader for totalt 107 millioner kroner. Av disse har vi innvilget støtte for cirka 50 millioner kroner til merkostnader knyttet til bruk av klimavennlige materialer, som massivtre og lavutslippsbetong. Bygging med slike materialer innebærer ofte en god porsjon innovasjon, ekstra prosjektering og utvikling av kunnskap hos arkitekter, ingeniører og entreprenører. Prosjektene vi støtter vil redusere klimagassutslipp og bidra tiløkt kompetanse, innovasjon og etterspørsel etter klimavennlige materialer og løsninger.

Antall søknader per fylke:

Akershus 37
Rogaland 26
Østfold 25
Sør-Trøndelag 24
Oppland 22
Telemark 19
Hordaland 18
Buskerud 17
Hedmark 17
Vestfold 16
Møre og Romsdal 15
Oslo 14
Nordland 13
Vest-Agder 12
Aust-Agder 12
Finnmark 10
Troms 10
Sogn og Fjordane 8
Nord-Trøndelag 7

Vil ikke gå over bekken etter stein

Rogaland fylkeskommune får støtte til et helt annet type prosjekt. De vil redusere utslippene fra transport av overskuddsmasser fra bygg og anlegg i Stavanger-regionen. Støtten skal gå til juridisk kompetanse for å utvikle et system for mottak og mellomlager av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsprosjekter, og for å utvikle et GPS-basert verktøy som gir entreprenører og andre bedre oversikt over tilgjengelige masser.

– Dette er konkrete, smarte prosjekter som øker gjenbruk og reduserer behovet for energikrevende produksjon av materialer, og gir mindre klimagassutslipp, støy, trafikk og luftforurensning. Prosjektene kan ha stor overføringsverdi, for denne typen massetransport er det mye av over hele landet. Det er ingen grunn til å gå over bekken etter verken vann eller stein, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Elektrisk i Arendal

Arendal kommune har fått 184 000 kroner i støtte til el-sykler som ansatte kan bruke i tjenesten, i stedet for bil. Blant annet vil helsesøstrene bruke dem på skolebesøk. Kommunen får også støtte til et prosjekt der folk i Arendal kan låne el-sykkel fra sykkelbutikkene i en kortere periode, for å teste dem ut. Og utenfor Arendal sentrum ligger Sam Eyde videregående skole, som via Aust-Agder fylkeskommune får støtte til å kjøpe inn el-buss, ladbar hybrid lastebil, el-gaffeltruck til undervisning av sjåfør- og mekanikerelever.


Stor bredde i tiltakene

Miljødirektoratet har også innvilget støtte til prosjekter for fossilfrie maskiner og anleggsplasser, ladepunkter til kommunale kjøretøy, oppsamling av metangass fra avfallsdeponier, klimaløsninger i landbruket, utslippsfrie drosjer og kommunale nettverk – og en rekke andre tiltak.

Her finneer noen flere eksempler på prosjekter som har fått Klimasats-støtte i 2017:

 

Tildeling per prosjektkategori, 2017

Tilskudd i 1000 kr

Klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg

52950

Klimavennlige kjøretøy

27715

Energistasjon transport

12117

Elsykkel og sykkel

12148

Areal- og transportplanlegging

9571

Lading til tjenestebiler

8941

Fossilfri anleggsplass

3636

Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging 

3512

Nettverk

2275

Biogass og deponigass

1655

Mat, matsvinn og avfall

1571

Landbruk

1410

Massedisponering

1150

Klimaarbeid i samarbeid med næringslivet

1000

Innkjøpskompetanse

1000

Klimasamarbeid med næringslivet

650

Holdning og undervisning

490

Kombinerte tiltak

250

Transportplanlegging

250

Disponibelt til ikke avklarte søker

7961

Totalsum

150000

Relaterte lenker

Kontakt:

Fungerende seksjonssjef Herdis Laupsa, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 93069271.

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 92437781

Tema