Stavanger og Sola: Hurtigladere til el-drosjer

Stavanger og Sola kommune ønsker sammen å tilrettelegge for at drosjene i området blir helelektriske. Det er i dag mindre enn ti slike drosjer i Rogaland. Miljødirektoratet tilsagn om tilskudd på kr 2 080 000 til etablering av hurtigladere for el-drosjer.

Stavanger kommune har søkt om midler til etablering av hurtigladere for drosjer på eget lukket anlegg i Stavanger sentrum, samt på drosje-depot på flyplassen og ved drosjedepot på Forus. Tiltaket er tenkt gjennomført på et område der det er kraftig nok strømforsyning og som er gunstig i forhold til trafikkavviklingen. Rogaland fylkeskommune sitt samferdselsutvalg vedtok 23.11.2016 at "Drosjer innen en treårsperiode skal over nullutslippsdrosjer. Distriktet på Nord-Jæren er start for en slik overgang". De økonomiske midlene fra Miljødirektoratet vil brukes til å få etablert hurtigladerede på de 3 omtalte lokasjonene.

Kommunen skriver at sannsynlighet for måloppnåelse avhenger av blant annet økonomiske incentiver for den enkelte løyveinnehaver. Med dagens ordninger kan en drosjeeier spare betydelige kostnader per år i drivstoffutgifter. En forutsetning for at overgangen fra fossil til elektriske drosjer skal lykkes, er at ladeinfrastrukturen er godt nok utbygd i forkant, slik at drosjeeierne kan kjøpe elektrisk drevet drosje.

I søknaden skriver kommunen at ved å erstatte dagens dieseldrosjer med elektriske drosjer, vil tiltaket gradvis endre sammensettingen av drosjeparken. For å få til dette må det etableres muligheter for hurtigladere der drosjene har depot. Tiltaket ansees blant de mest effektive og realiserbare tiltak for å få ned klimagassutslipp på kort sikt. En drosje kjører om lag 120.0000 km/år. Målinger viser at dieselbiler slipper ut 137 gram CO2 per km. I tillegg kommer CO2 utslipp ved tomgangskjøring. Dette tilsvarer 16,5 tonn CO2 per drosje per år. Potensialet er da 450 x 16,5 = 7,4 millioner tonn CO2 i Rogaland og 250 x 16,5 = 4,1 millioner tonn CO2 i Stavanger kommune. Foruten CO2 utslippsreduksjoner redegjort for over, vil NOx utslippene reduseres i takt med et økende antall el-drosjer. Overgang til elektriske drosjer vil redusere støy både ved stillstand og ved kjøring.

Miljødirektoratets vurdering

Det er stort potensiale for å redusere klimagassutslipp innen drosjenæringen, og det er positivt at Stavanger og Sola kommuner tar tak i utfordringene i dialog med drosjenæringen.

Støtte oppfattes som utløsende for at tiltaket blir gjennomført. Tiltaket oppfattes som gjennomførbart. Søker skriver: "De nødvendige tillatelser og erhverv fra grunneiere er avklart. Endelig avtaler vil bli inngått ved tildeling av tilskudd. Kommunene vil følge regler (for, red.anm) offentlige anskaffelser og anbudsprosess vil iverksettes så snart tilskudd er avklart. Tildelingskriterier vil være kvalitet, pris og leveransedyktighet." Stavanger Parkeringsselskap KF som søker er opprettet med hjemmel i kommuneloven kapittel 11, og er derfor søkeberettiget.

Miljødirektoratet gir tilsagn om 50 prosent av kommunenes dokumenterte kostnader ved etablering av de tre ladestasjonene, begrenset oppad til kr 2 080 000.

Miljødirektoratets forutsetninger for tilsagnet

• Kommunene bør om mulig inngå avtaler med drosjeselskapene om mål for utskifting av drosjene.

• Kommunene bør følge opp tiltaket ved å stille krav om og selv velge utslippsfrie drosjetjenester i egne anbud og direkte innkjøp.

• Kommunene bør være pådrivere for at fylkeskommunen benytter hjemmel i Yrkestransportloven § 9-4 om forskrift med krav til utslippsfrie drosjer.

• Kommunene bør vurdere om stasjonene kan være tilgjengelig også for andre nyttekjøretøy.

• Ladestasjonene må være tilgjengelig slik at drosjeselskapene konkurrerer på like vilkår.

Tema