Trondheim: Redusert matsvinn og klimavennlige menyer

Trondheim kommune vil forbedre kunnskapsgrunnlaget om klimavennlige valg ved innkjøp og forbruk av mat, slik at kommunen kan legge til rette for klimagassreduserende tiltak. Klimasats støtter prosjektet med opptil 437 500 kroner.

I søknaden skriver Trondheim kommune at bystyret har vedtatt å utarbeide en matstrategi. I den forbindelse søker vi om å gjennomføre et prosjekt med to perspektiv: Matsvinn i kommunale virksomheter og klimavennlige menyer.

Matsvinn i kommunale virksomheter

Målet er å legge til rette for at ansatte og brukere i Trondheim kommune får økt kunnskap og bevissthet om omfang og konsekvenser av matkasting.

Kommunen ønsker først å kartlegge matsvinnet gjennom plukkanalyse i et lite utvalg av våre kommunale virksomheter (4 enheter) med vekt på andel spiselig mat som kastes. Den vil i etterkant av plukkanalysen utføre en spørreundersøkelse om matsvinn og barrierer knyttet til klimavennlige innkjøp ved et representativt utvalg av kommunale enheter. Ut fra tallgrunnlaget vil kommunen sette mål for reduksjon av matsvinnet i de forskjellige sektorene i kommunen.

Basert på resultatene vil kommunen i samarbeid med Framtiden i våre hender utarbeide et pedagogisk opplegg for skoler og barnehager, der man systematisk kan jobbe med matsvinn. Det kan også utarbeides konsepter som f.eks. videosnutter, inspirasjonsbesøk, oppskrifter og kurs for å utløse engasjement og atferdsendring ved andre enheter. Det skal gis konkrete tips til hva den enkelte kan gjøre for å redusere kasting av spiselig mat. Kommunen ønsker også å koble på den kommunalt opprettede Matsentralen i arbeidet.

Klimavennlige menyer

I søknaden skriver kommunen at den ønsker en gjennomgang av klimagassutslippene knyttet til matforbruket i egen virksomhet, dette skal gjøres i samarbeid med konsulenter. Kommunens klimafotavtrykkanalyse fra 2011 viste at innkjøp av mat sto for 3 prosent av kommunens totale kilmafotavtrykk.

På bakgrunn av gjennomgangen vil kommunen sammen med Framtiden i våre hender og kokker, ernæringsrådgivere se hvordan vi kan gjøre de kommunale menyene mer klimavennlige. En viktig gruppe her blir skolekantinene og skolefritidsordningen, samt barnehagene, samt kantiner for ansatte.

Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?

Med utgangspunkt i nasjonale tall for matsvinn vil et innbyggertall på 187 000 innbyggere i Trondheim utgjøre 7 889 540 kg matsvinn fra forbrukere hvert år.

Dette tilsvarer et CO-utslipp på 42 381 tonn CO2-ekvivalenter hvert år. Kommunen vil sette mål for å redusere matsvinnet i avstemming med andelen matsvinn som avdekkes i undersøkelsen og i tråd med eventuelle politiske vedtak tilknyttet helhetlig matstrategi. En målsetting om å halvere matsvinnet er i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 12.3.

Økt kompetanse om mat, forbruk og ressursbruk

Kommunen skriver at tiltaket vil gi økt kompetanse om mat, forbruk og ressursbruk. Tiltaket vil også kunne få en betydelig økonomisk gevinst ved å redusere matsvinnet, ved endrede innkjøpsrutiner og ved bedre utnyttelse av kommunens ressurser. Ved å redusere kjøttforbruket kan vi anta at forbruk av frukt og grønnsaker vil øke, økt inntak av dette vil kunne gi positive helseeffekter i tråd med Helsedirektoratets råd om inntak av frukt og grønt. Kunnskap om matsvinn i kommunale virksomheter, kan også gi en pekepinn på hvor mye av maten som serveres på kommunale institusjoner som faktisk blir spist. Dette vil gi bedre kunnskap om eldres ernæringsstatus og gi grunnlag for mer målrettede tiltak mot underernæring blandt eldre på institusjon. Når vi utvikler klimavennlige menyer vil vi fokusere på barn og yrkesaktive som i større grad enn eldre på institusjon kan velge hva de spiser.

Det største klimagassutslippet knyttet til matforbruk finner vi hos husholdningene, men her er handlingsrommet til kommunen mindre. Gjennom tilrettelegging og tilpasning i egen virksomhet vil vi også nå ut med et budskap som gode forbilder. Gevinster ved å redusere matsvinn i kommunale enheter vil også potensielt kunne påvirke husholdningene til kommunens 13 000 ansatte. Ved å først å satse på målrettet arbeid med matsvinn i egen virksomhet kan kommunen i neste omgang og når prosjektet er avsluttet henvende seg til innbyggerne og gjennomføre et matvinn-prosjekt med innbyggere som målgruppe.

Miljødirektoratets vurdering

Miljødirektoratet vurderer at det er stort potensial for å redusere klimagassutslipp ved å velge klimavennlige matvarer og redusere matsvinnet. I dag er det begrenset kunnskap om hvilke varer en bør velge, og hvordan menyer kan settes sammen slik at de både er klimavennlige og gir godt sammensatt næringsinnhold. Å redusere matsvinn er et godt klimatiltak med en rekke positive sideeffekter knyttet til blant annet arealbruk og forurensning fra produksjon og distribusjon av mat. Næringslivet og myndighetene gjennomfører allerede viktige tiltak for å redusere matsvinn.

Det er positivt at Trondheim kommune vil jobbe målrettet med både redusert matsvinn og klimavennlige menyer. Tiltaket kan også ha stor spredningsverdi til andre kommuner.

Som registrering/telling planlegger Trondheim å kartlegge nåsituasjon og kartlegge virkingen av tiltakene. I rapporteringen vil vi også be om samlet klimagassreduksjonen i kommunen som følge av tiltakene. Som del av rapporteringen ber vi om å få oversendt rapporter, menyer, undervisningsmateriell og annet som lages innenfor prosjektet slik at dette kan formidles videre til andre kommuner. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av tilskudd på kr 437 500.

Tema