Den aktuelle villreinbukken fotografert i forbindelse med GPS-merking og prøvetaking. Foto: Roy Andersen, NINA

Skal ta ut en GPS-merka villrein med skrantesjuke

Det er påvist et nytt tilfelle av skrantesjuke på en villreinbukk i Nordfjella villreinområde, i samme område som tidligere tilfeller er påvist. Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratets operative feltorgan, er bedt om å forberede uttak av den GPS-merkede bukken.

I vinter merket NINA flere villrein med GPS-sendere i Nordfjella villreinområde. Fra alle disse dyrene ble det tatt prøver fra endetarmen. I prøvene fra det ene dyret har Veterinærinstituttet nå funnet skrantesjuke-smitte

For å redusere faren for spredning av skrantesjuke skal det aktuelle dyret nå fjernes. Det er snakk om en villreinbukk som ble merket med GPS-sender i Nordfjella villreinområde i slutten av mars i år, og den vil derfor enkelt gjenfinnes for uttak.

Statens naturoppsyn (SNO) vil i samarbeid med Norsk institutt for Naturforskning (NINA) gjennomføre uttak av reinen, og Veterinærinstituttet skal foreta nærmere prøvetaking og undersøkelser av dyret.

– På grunn av føreforholdene i fjellet er det nå mest hensiktsmessig å benytte helikopter for effektiv lokalisering og utfrakting av dyret. Det er også aktuelt å bedøve dyret fra luften dersom dette kan gjøres uten å forstyrre simler med kalv, som er svært sårbare på denne tiden, sier Kjartan Knutsen, seksjonsleder i Statens naturoppsyn.

Vil undersøke dyret nærmere

Det døde dyret skal benyttes for å lære mest mulig om skrantesjuke. Derfor skal bukken om mulig bedøves før avliving for å sikre optimal prøvetaking og et best mulig forskningsmateriale.

Om skrantesjuke

2016 fikk vi det første tilfellet av den alvorlige dyresykdommen skrantesjuke i Norge. Sykdommen er tidligere påvist på tre villrein i den nordlige delen av Nordfjella villreinområde. Den aktuelle villreinen er den fjerde villreinen som får påvist skrantesjuke i samme området.

Det er også påvist skrantesjuke på to elg fra Selbu kommune. Dette er en variant av sykdommen som ikke tidligere er funnet, og vi vet ikke om den er smittsom.

Miljødirektoratet og Mattilsynet leverte i forrige uke forslag til plan for å ta ut all villrein i sone 1 i Nordfjella.

All informasjon fra myndighetene om skrantesjuke er samlet på Hjorteviltportalen.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Kjartan Knutsen, Statens naturoppsyn
telefon: 958 20 521

Tema