Anleggsmaskiner økte sine klimagassutslipp i 2016. Disse utslippene er ikke-kvotepliktige. Foto: Kjersti D. Moxness/Miljødirektoratet.

Uendrede klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor

Klimagassutslippene som ikke er omfattet av EUs system med klimakvoter, ligger på samme nivå i 2016 som året før. Det viser Miljødirektoratets anslag for klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor. 

Klimamål

Mesteparten av de norske klimagassutslippene fra industri, olje, gass og energiproduksjon og luftfart omfattes allerede av EUs system for kvotehandel der det er et felles tak, som stadig senkes, på hvor mye klimagassutslipp landene samlet kan slippe ut.

For ikke-kvotepliktige klimagassutslipp har EU foreslått et prosenttall for hvor mye utslippene av klimagasser skal kuttes innen 2030 sammenlignet med landets utslippsnivå i 2005. Kravene om kutt varierer fra 0 til 40 prosent beregnet ut fra BNP per innbygger. Det betyr at de rikeste landene må kutte mest. Norge har fått et foreløpig måltall for vårt utslippskutt på 40 prosent.

Norges samlede klimagassutslipp i 2016 var 53,4 millioner tonn. Det er en nedgang på cirka 0,5 millioner tonn (1 prosent), sammenliknet med året før, ifølge foreløpige tall Statistisk Sentralbyrå publiserte nylig.

Samarbeid med EU om klimakutt

Cirka 50 prosent av klimagassutslippene i Norge er omfattet av systemet med klimakvoter, den andre halvparten er såkalte ikke-kvotepliktige klimagassutslipp. De kommer fra transport, landbruk, oppvarming i bygg, bruk av fluorholdige gasser, utslipp fra avfallsbehandling, samt noen utslipp fra industri og olje- og gassutvinning.

Norge har samme mål for klimagassreduksjoner som EU. Vi har forpliktet oss til å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, og ønsker en felles oppfyllelse av denne klimaforpliktelsen sammen med EU. Det betyr at vi også ønsker å samarbeide om utslippsreduksjoner i de ikke-kvotepliktige klimagassutslippene.

Deling mellom kvote- og ikke-kvotepliktige utslipp

Med bakgrunn i en mulig felles forpliktelse, om reduksjoner i klimagassutslipp med EU, er det spesielt relevant å vurdere utviklingen i kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp hver for seg.

Vår sammenstilling viser at de ikke-kvotepliktige klimagassutslippene er omtrent uendret fra 2015 til 2016.

Utslipp av klimagasser i millioner tonn CO2-ekvivalenter

 År

2013

2014

2015

2016

Ikke kvotepliktige utslipp

28.10

27.53

27.35

27.36

Kvotepliktige utslipp

25.43

25.80

26.56

26.07

Sum

53.53

53.33

53.91

53.43

Tabellen viser at de ikke-kvotepliktige klimagassutslippene har ligget på samme nivå de siste tre årene. Fra 2013 til 2016 er det en nedgang på 2,6 prosent. Kvotepliktige utslipp har gått litt opp i samme periode.

Endringer ikke-kvotepliktige utslipp

Ulik metode

De kvotepliktige klimagassutslippene beskrevet her er 0,7 millioner tonn lavere enn de kvotepliktige utslippene som er rapportert til Miljødirektoratet fra bedriftene i EUs klimakvotesystem (EU-ETS).

Årsaken er at tallene justeres noe i det nasjonale utslippsregnskapet. For luftfart omfatter kvoterapporteringen flyvinger innen EU/EØS.

Utslippene i det nasjonale utslippsregnskapet er avgrenset til trafikk mellom norske lufthavner. Det er også noen små forskjeller i de kvotepliktige utslippene i industrien og olje- og gassutvinning.

For de samla ikke – kvotepliktige utslippskildene, er det som vist over, bare mindre endringer fra 2015 til 2016, men utviklingen varierer mellom de ulike kildene.

Utslippene fra transportsektoren samlet gikk ned med 0,2 millioner tonn i fjor. Her bidro utslipp fra veitrafikk med en reduksjon på cirka 0,4 millioner tonn (3,6 prosent). Hovedårsaken er kraftig økning av biodrivstoff i 2016.

Antallet elbiler passerte i første kvartal 100 000. En grov beregning anslår at de isolert sett kan ha bidratt til å redusere klimagassutslippet i størrelsesorden 0,2 – 0,3 millioner tonn (3-5 prosent) i 2016.

Reduksjonene i klimagassutslipp fra vegtrafikk som følge av økt bruk av biodrivstoff og flere elbiler, ble delvis spist opp fordi vi kjører mer enn før, og på grunn av økning i CO2-utslipp fra annen transport, som omfatter anleggsmaskiner, sjøfart og luftfart med mere. Mer detaljerte utslippstall for disse kildene kommer når de endelige utslippstallene for 2016 blir publisert.

Fra 2015 til 2016 gikk de kvotepliktig utslippene fra  industri, olje, gass og energiproduksjon ned, først og fremst på grunn av drifts- og markedsmessige forhold. De ikke- kvotepliktige klimagassutslippene fra disse sektorene viser  bare mindre endringer.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Elin Økstad seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser, telefon: 951 64 790

seniorrådgiver Nina Holmengen seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser, telefon:
481 76 877

 

Tema