Utvider tillatelsen til Franzefoss Husøya

Miljødirektoratet gir Franzefoss Husøya tillatelse til å behandle 80 000 tonn farlig avfall fra offshore- og landbasert industri per år. Anlegget ligger tett på viktige naturverdier, derfor er tillatelsen gitt på strenge vilkår. 

FAKTABOKS

Franzefoss Gjenvinning Husøya er et behandlingsanlegg for farlig avfall, lokalisert på industriområdet på Husøya i Kristiansund kommune.

Virksomheten består av et tankanlegg, et termisk prosesseringsanlegg og et vannrenseanlegg med kjemisk og biologisk rensing.

Virksomheten ligger tett på viktige naturverdier.

Anlegget ble etablert i 2006.

Franzefoss Husøya søker om å behandle 80 000 tonn farlig avfall fra offshore- og landbasert industri per år. Dagens tillatelse er på 40 000 tonn per år.

Må ovevåke

For å sikre at påvirkningen på naturverdier, helse og miljø reduseres mest mulig, er vilkår for utslipp til vann satt betydelig strengere enn bedriften har søkt om. Det er også satt nye vilkår for støy for Fugløya og vesentlig strengere vilkår for lukt i tillatelsen.

Miljødirektoratet pålegger bedriften å overvåke at utslippet til vann ikke fører til større miljøbelastning enn det vi har lagt til grunn. Om resultatene fra overvåkingen viser negativ belastning på naturreservatet og vannmiljøet, kan vi pålegge tiltak og fastsette strengere vilkår i tillatelsen.

Behov

I avgjørelsen skal Miljødirektoratet legge vekt på forurensing som utvidelsen fører til, og sammenholde med fordeler og ulemper for øvrig. Økt behandlingskapasitet totalt sett vil gi samfunnsøkonomisk nytte. Norge er forpliktet til å håndtere eget farlig avfall og det vil være behov for denne typen behandlingsanlegg fremover. Franzefoss

Husøya ligger nær offshoreindustrien noe som reduserer klimagassutslippene fra transport. I tillegg bidrar bedriften med inntekter til kommunen, rundt 30 arbeidsplasser og lærlingplasser for prosessoperatører.

Strenge vilkår

Franzefoss Husøya ligger tett på viktige naturverdier. Flere av høringsuttalelsene kommenterer plasseringen nær Fugløya naturreservat. Plasseringen av anlegget og industriområdet på Husøya ble etablert før naturreservatet ble opprettet, og det er kommunen som avgjør lokalisering i planprosessen.

Miljødirektoratet er enig i at plasseringen er uheldig, og har lagt vekt på å stille strenge vilkår for å beskytte naturverdier, gitt anleggets plassering. Vurderingen vår er at de økte rammene ikke strider med forvaltningsplanen for naturreservatet.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Ragnhild Orvik
industriseksjon 1
telefon: 970 91 035

rådgiver Jorunn Aaneby
industriseksjon 1
telefon: 482 63 726

Tema