13 ulver felt i lisensfellingsperioden

I løpet av lisensfellingsperioden fra 1. oktober til 31.mars er det felt 8 ulver på lisensfelling i Norge utenfor ulvesonen. I tillegg er ytterligere 5 ulver belastet lisensfellingskvoten av andre årsaker.

Felling av rovvilt

  • Lisensfelling: Skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i viltloven § 12. Lisensfelling brukes for å begrense et bestands utbredelse og/eller størrelse. Kvoten er fastsatt av offentlig myndighet, og det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta.
  • Skadefelling: Skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, punkt b.

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen pågår fra 1. oktober til og med 31. mars. I tillegg vil all menneskeskapt avgang fra og med vedtak om lisensfellingskvote ble fattet, belastes lisensfellingskvoten. Avgang i tabellen nedenfor inkluderer dermed lisensfelling, skadefelling og ulver felt/død av andre årsaker.

Rovviltnemndene fastsatte lisensfellingskvoten for ulv i fjor høst. Etter klagebehandling fastsatte Klima- og miljødepartementet lisensfellingskvoten for region 4 og 5 til 5 individer utenfor ulvesonen og utenfor etablerte revir (se Klima- og miljødepartementets vedtak her).

Miljødirektoratet har fattet nye vedtak om lisensfellingskvote for ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 på bakgrunn av ny tilgjengelig kunnskap 16. januar og 22. mars i år, slik at den endelige kvoten for regionene ble totalt 10.

Totalt ble 8 ulver felt på lisensfelling av de 13 som er belastet lisensfellingskvoten. Av de resterende 5 er det 3 skadefellinger, 1 mistenkt ulovlig felling og 1 felling i nødverge.

Totalt for jaktåret 2016/2017 (1. april 2016 til og med 31. mars 2017) ble det dokumentert 18 døde ulver i Norge. Av disse var 3 skadefellinger, 1 mistenkt ulovlig felling og 1 død på grunn av sykdom som skjedde før de respektive rovviltnemdene fattet vedtak om lisensfellingskvote i fjor og som dermed ikke belastet lisensfellingskvoten. 

Kontakt

Vakttelefonen for rovvilt: 977 87 000

Tjenester og verktøy

Tema